Ceļojumu apdrošināšana


Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā jāpaziņo par to Seesam.

Ievērojiet! Ceļojuma anulēšanas gadījumā apdrošinātājs jāinformē pirms paredzētā ceļojuma sākuma datuma.

Kā saņemt atlīdzību?
Atlīdzības pieteikšanas veidi
Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu atlīdzību?
 1. Lidojuma kavēšanās gadījumā
  Aizpildīts prasības pieteikums.
  Pases kopija.
  Lidsabiedrības izziņa par avioreisa kavēšanos vai atcelšanu.
  Ja tikāt pārlikts uz citu reisu, tad izziņa par reisa nomaiņu un maršrutu.
  Aviobiļetes.
  Čeki par papildus izdevumiem, kas radušies sakarā ar lidojuma aizkavēšanos/atcelšanu.

 2. Bagāžas aizkavēšanās gadījumā
  Aizpildīts prasības pieteikums.
  Pases kopija.
  Lidostas izziņa par bagāžas aizkavēšanos/bojājumu/nozaudēšanu un kompensācijas izmaksu, ja tāda ir bijusi.
  Aviobiļetes un bagāžas taloni.
  Čeki par veiktajiem pirkumiem.

 3. Bagāžas bojājuma gadījumā
  Aizpildīts prasības pieteikums.
  Pases kopija.
  Lidostas izziņa par bagāžas aizkavēšanos/bojājumu/nozaudēšanu un kompensācijas izmaksu, ja tāda ir bijusi.
  Aviobiļetes un bagāžas taloni.
  Bagāžas somas/kofera fotogrāfija (ja nav iespējams nofotografēt, tad atvest bojāto somu/čemodānu uz Seesam).
  Izziņa no remontdarbnīcas par somas/kofera stāvokli.
  Ja somu nevar saremontēt (to apstiprina remontdarbnīca), tad čeki par jaunas līdzvērtīgas somas/kofera iegādi.

 4. Bagāžas nozaudēšanas gadījumā
  Aizpildīts prasības pieteikums.
  Pases kopija.
  Lidostas izziņa par bagāžas aizkavēšanos/bojājumu/nozaudēšanu un kompensācijas izmaksu, ja tāda ir bijusi.
  Izziņa par bagāžas kavēšanos no lidostas.
  Aviobiļetes un bagāžas taloni.

 5. Ceļojuma anulēšanas gadījumā
  Aizpildīts prasības pieteikums.
  Pases kopija.
  Izziņa no tūrisma aģentūras par paredzēto ceļojumu un vai tūrisma kompānija kompensēs izdevumus.
  Dokumenti, kas apstiprinātu ceļojuma anulēšanas iemesla pamatotību (ārsta izziņa par pēkšņu saslimšanu, ārsta izziņa par pirmās pakāpes radinieka pēkšņu saslimšanu, policijas izziņa par satiksmes negadījumu, kurā cietusi ir apdrošinātā persona u.c.).
Kā iesniegt papildu dokumentus jau reģistrētā lietā?
Kā rīkoties, ja ceļojuma laikā iestājies apdrošināšanas gadījums?

Ja jums radušies izdevumi par medicīnisko palīdzību

 • Rodoties veselības sarežģījumiem, nekavējoties meklējiet iespēju saņemt medicīnisko palīdzību.
 • Ievērojiet mediķu norādījumus.
 • Saslimšanas vai traumas gadījumā sazinieties ar Seesam pa diennakts tālruni +371 67 06 10 00. Operators jūs savienos ar Palīdzības dienesta speciālistiem. Sekojiet Palīdzības dienesta speciālistu norādījumiem.
 • Medicīnas iestādē atcerieties uzrādīt EVAK karti.
 • Saglabājiet jums izsniegto izrakstu no medicīniskās kartes, rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem un čekus, ja par tiem iepriekš nav sniegta informācija Palīdzības dienestam. Pēc ceļojuma visus šos dokumentus iesniedziet Palīdzības dienestam vai Seesam.
 • Ja pēc negadījuma būs nepieciešams jūs nogādāt uz mājām (saskaņā ar mediķu norādījumiem), Palīdzības dienests organizēs repatriāciju, bet Seesam segs repatriācijas izdevumus.

Ja aizkavējusies jūsu bagāža

 • Bagāžas aizkavēšanās gadījumā vērsieties pie lidostas personāla un pieprasiet izziņu par bagāžas aizkavēšanos, par to uzreiz pieprasot arī kompensāciju no lidsabiedrības. Saņemot aizkavēto bagāžu, lūdziet, lai pārvadātājs norāda datumu un laiku, kad bagāža tikusi nodota jūsu rīcībā.
 • Ja bagāža aizkavējas ilgāk par 4 (četrām) stundām un jums ir vajadzība iegādāties pirmās nepieciešamības higiēnas preces, kā arī attiecīgajam klimatam atbilstošu personiskai lietošanai nepieciešamu apģērbu, lai aizvietotu aizkavētajā bagāžā esošās mantas, jūs varēsiet saņemt kompensāciju par jauniegādātajām mantām.
 • Saglabājiet čekus par papildu izdevumiem un saņemtās izziņas.
 • Čekus un izziņas iesniedziet Seesam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā.

Kompensācija klientam vispirms pienākas no lidsabiedrības. Ja klientam radušies izdevumi ir lielāki par lidsabiedrības izmaksāto summu, starpību kompensē Apdrošinātājs.
Ja bagāža aizkavējusies, klientam atgriežoties Latvijā, kompensācija netiek izmaksāta.

Ja jūsu lidojums ticis atcelts vai īslaicīgi aizkavējies

 • Noskaidrojiet, pēc cik ilga laika lidsabiedrība varētu jums nodrošināt iespēju turpināt ceļu.
 • No lidsabiedrības pieprasiet izziņu par lidojuma aizkavēšanos un izmaksātās kompensācijas apmēru vai arī izziņu par atteikumu izmaksāt kompensāciju.
 • Ja reiss tiek atcelts vai lidojums aizkavējas ilgāk par 4 (četrām) stundām, Seesam atlīdzinās izdevumus:
 • - par ēdienreizēm, viesnīcu un/vai transportu no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ;
 • - par citas, jaunas, lidojuma vai cita veida ceļojuma biļetes iegādi (50 (piecdesmit) % apmērā no biļetes cenas), ko Apdrošinātais nopircis, lai īslaicīgi aizkavētā vai atceltā avioreisa vietā turpinātu ceļojumu ar citu avioreisu vai citu transportlīdzekli.

Kompensācija klientam vispirms pienākas no lidsabiedrības. Ja klientam radušies izdevumi ir lielāki par lidsabiedrības izmaksāto summu, starpību kompensē Apdrošinātājs.

Ja ceļojuma galapunktā jūs konstatējat, ka bagāža ir bojāta

 • Nekavējoties (uzreiz pēc ielidošanas) vērsieties lidostas bagāžas nodaļā un iesniedziet pretenziju par bagāžas bojājumu.
 • No lidsabiedrības vai lidostas pieprasiet izziņu vai apliecinājumu par bagāžas bojājumu. Šajā dokumentā jābūt norādei par izmaksātās kompensācijas apmēru vai arī par atteikumu izmaksāt kompensāciju.
 • Ja sabojāto bagāžu nodosiet remontā, saglabājiet dokumentus, kas apliecina jūsu veiktos maksājumus par remonta pakalpojumiem.
 • Ja bojāto bagāžas priekšmetu vietā būs iegādāti citi, līdzvērtīgi, priekšmeti, saglabājiet samaksas dokumentus par tiem.
 • Izveidojiet bojāto mantu sarakstu, norādot mantu aptuveno vērtību. Šo sarakstu kopā ar bojāto mantu fotogrāfijām un remonta un/vai priekšmetu aizstāšanas samaksas dokumentiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ceļojuma iesniedziet Seesam.

Kompensācija klientam vispirms pienākas no lidsabiedrības. Ja klientam radušies izdevumi ir lielāki par lidsabiedrības izmaksāto summu, starpību kompensē Apdrošinātājs.

Ja ceļojuma galapunktā jūs konstatējat, ka bagāža ir nozaudēta

 • No lidsabiedrības vai lidostas pieprasiet izziņu vai apliecinājumu par bagāžas nozaudēšanu. Šajā dokumentā jābūt norādei par jums izmaksātās kompensācijas apmēru vai arī par atteikumu izmaksāt kompensāciju.
 • Pēc ceļojuma iesniedziet Seesam nozaudēto mantu sarakstu, dokumentus par nozaudēto mantu vietā iegādātajiem aizvietojošajiem priekšmetiem (ja tas ir veikts), kā arī lidsabiedrības izsniegtu izziņu, kas apliecina bagāžas nozaudēšanas faktu. Šajā dokumentā jābūt norādei par izmaksātās kompensācijas apmēru vai par atteikumu izmaksāt kompensāciju.

Kompensācija klientam vispirms pienākas no lidsabiedrības. Ja klientam radušies izdevumi ir lielāki par lidsabiedrības izmaksāto summu, starpību kompensē Apdrošinātājs.

Ja nozagta jūsu bagāža un/vai sporta inventārs

 • Par bagāžas zādzību nekavējoties informējiet vietējo policiju, kā arī palūdziet policijai izsniegt jums izziņu, kas apliecina bagāžas zādzības faktu.
 • Apdrošinātājs jums kompensēs izdevumus par pirkumiem, kas būs iegādāti, lai aizvietotu nozagtos bagāžas priekšmetus.
 • Saglabājiet čekus par aizvietojošo priekšmetu iegādi un/vai sporta inventāra nomu.
 • Čekus un policijas izziņu iesniedziet Seesam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā.

Ja nokavēts savienotais reiss (tranzīts)

 • Pieprasiet lidsabiedrības izziņu par lidojuma aizkavēšanās iemeslu un ilgumu. Šajā dokumentā jābūt norādei par jums izmaksātās kompensācijas apmēru vai arī par atteikumu izmaksāt kompensāciju.
 • Saglabājiet apmaksas dokumentus par biļetes pārformēšanu vai jaunas biļetes iegādi, kā arī čekus par viesnīcu tranzītpunktā, ja radusies nepieciešamība aizkavēties, lai turpinātu ceļojumu.
 • Čekus un citus apmaksas dokumentus iesniedziet Seesam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā.

Ja jūsu ceļojuma atcelts (anulēts), jums atrodoties Latvijā vai mītnes zemē

 • Par ceļojuma anulēšanas faktu jāpaziņo Seesam, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, Apdrošinātajam atrodoties mītnes zemes teritorijā, neuzsākot ceļojumu. Ja ceļojuma anulēšana notikusi personisku iemeslu dēļ, tad par anulēšanas faktu jāpaziņo Seesam vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas pirms ceļojuma sākuma.
 • Nekavējoties atceliet iepriekš veiktās lidojumu un viesnīcu rezervācijas, kā arī pārējās ar plānoto ceļojumu saistītās rezervācijas.
 • Ja ceļojuma pakete vai atsevišķi tūrisma pakalpojumi pirkti no tūrisma aģentūras, tad par notikušo nekavējoties informējiet šo aģentūru, pieprasot no tās arī izziņu par neizmantotajiem un atgūtajiem ceļojuma izdevumiem.
 • Saglabājiet visus ar plānoto ceļojumu saistītos dokumentus un apmaksas dokumentus.

Ja jūsu ceļojums pārtraukts

 • Saglabājiet dokumentus par biļešu pārreģistrāciju, jaunu biļešu iegādi un/vai vieglās automašīnas īri.
 • Saglabājiet dokumentus par iepriekš rezervētajām un apmaksātajām, bet neizmantotajām viesnīcu dienām.
 • Čekus un citus apmaksas dokumentus iesniedziet Seesam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā.

Ja nozagta vai nozaudēta pase, personas apliecība (eID karte), autovadītāja apliecība un/vai maksājumu karte

 • Par personas dokumentu zādzību vai nozaudēšanu jums nekavējoties jāziņo vietējai policijai.
 • Jums ir jāvēršas tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Informāciju par to, kā rīkoties, varat saņemt, zvanot Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam pa diennakts tālruni ārkārtas gadījumiem +371 26 33 77 11.
 •  Saglabājiet apmaksas dokumentus par personas identitāti apliecinoša dokumenta saņemšanu, kas izsniegti, lai jūs varētu atgriezties mītnes zemē.
 • Saglabājiet apmaksas dokumentus par telefona zvaniem, par braucieniem transporta ekonomiskajā klasē uz un no attiecīgajām oficiālajām valsts institūcijām, par viesnīcu, kā arī par ekonomiskās klases transporta biļeti atpakaļceļam, ja nevarēsiet atgriezties no ceļojuma mītnes zemē paredzētajā laikā sakarā ar dokumentu nozaudēšanu vai zādzību.
 • Čekus un citus apmaksas dokumentus iesniedziet Seesam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā.

Ja netīši radīti zaudējumi trešajai personai 

 • Notikuma vietā jāuzraksta paskaidrojums par to, kas noticis un kādos apstākļos tas noticis. Šis paskaidrojums ar savu parakstu jāapliecina gan jums, gan arī tai personai vai tās firmas pārstāvim, kurai radīts zaudējums.
 • Vēlams atrast un pieaicināt arī kādu neatkarīgu liecinieku, lūdzot šai personai uzrakstīt savu paskaidrojumu par redzēto.
 • Vajadzības gadījumā par notikumu ziņojiet policijai, kā arī palūdziet policijai izsniegt jums izziņu par šo notikumu un tā apstākļiem.
 • Būtu vēlams iegūt pēc iespējas vairāk dokumentu, kuros fiksēta informācija par notikuma apstākļiem – paskaidrojumus, kompensācijas pieprasījumu, attiecīgo iestāžu izziņas, dokumentus ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanās pierādījumiem utt.).
 • Nekavējoties, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, informējiet Seesam par notikušo gadījumu, kā arī centieties ievērot Seesam sniegtos norādījumus par tālāko rīcību.
 • Seesam iesaka jums trešajai personai nedot jebkādus solījumus, kā arī neparakstīt jebkādas vienošanās saistībā ar negadījumu, ja Apdrošinātājs tam nav devis savu piekrišanu.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.