Īpašuma apdrošināšana


Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā rakstveidā informēt Seesam, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama www.seesam.lv.

Kā saņemtu atlīdzību?

Kā rīkoties, ja noticis īpašuma apdrošināšanas gadījums?

  • Jāiesniedz apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
  • Kvītis, sastādītie akti, protokoli, prasības un citi dokumenti, kas nepieciešami zaudējuma apmēra un apstākļu noskaidrošanai.

Pēc prasības pieteikuma saņemšanas, Seesam eksperts ar Jums sazināsies un, ņemot vērā radušos apstākļus un polises noteikumus, informēs par turpmāko procesu virzību.

Atlīdzības pieteikšanas veidi
Kā rīkoties, ja ar Jūsu īpašumu noticis nelaimes gadījums?
  • Ja zaudējumu izraisījusi uguns vai eksplozija, nekavējoties zvaniet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr.nr. 112 vai 01.
  • Ja notikusi zādzība, laupīšana vai to mēģinājums, nekavējoties ziņojiet valsts policijai pa tālr.nr. 112 vai 02.
  • Ja notikusi apkures un kanalizācijas sistēmu avārija vai ūdens noplūde, informējiet avārijas dienestu, ēkas pārvaldnieku vai namu pārvaldi.
  • Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, rakstiski par apdrošināšanas gadījumu informējiet Seesam, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tālr. informācijai: 67 06 10 00 vai 67 06 10 38.
Ko nedrīkst darīt pēc Apdrošināšanas gadījuma?

Bez Seesam rakstveida piekrišanas nav pieļaujams:

  • uzsākt bojātā īpašuma remontu vai atjaunošanas darbus, izņemot tādus, kas nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējumu turpināšanos;
  • atzīt saistības Apdrošinātāja vārdā vai dot solījumus par zaudējumu atlīdzības izmaksu;
  • no apdrošinātā/bojātā īpašuma bez Seesam atļaujas aizliegts atbrīvoties.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.