OCTA


Pēc negadījuma nekavējoties ir jāziņo par notikušo Seesam, aizpildot pieteikumu.

Kā saņemt atlīdzību?
Atlīdzības pieteikšanas veidi
Kā rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums?

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums:

 1. Apstādiniet transportlīdzekli, ieslēdzat avārijas signālu un izliekat  avārijas trīsstūri. Diennakts tumšajā laikā atceraties par atstarojošās vestes lietošanu.
 2. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietušie, veicat tūlītējos pasākumus, lai saglabātu cietušā dzīvību un izsaucat neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP) pa tālruni 113 vai 112.  Izsaucot NMP brigādi ziņojat, kur noticis negadījums, kas noticis, cik cietušo.   
 3. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki vai bojāts citas personas īpašums, iesaistīti vairāk kā 2 transportlīdzekļi, ziņojat Ceļu policijai pa tālruni 110 vai 112
 4. Līdz Ceļu policijas darbinieku ierašanās brīdim nepārvietojiet transportlīdzekļus un neaiztiekat priekšmetus, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumu. Tālāk rīkojaties saskaņā ar policijas norādījumiem.
 5. Pierakstat ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas nr. zīmi, noskaidrojat tā OCTA apdrošināšanas sabiedrību un polises datus. Vēlams nofotografēt negadījumā iesaistītos transportlīdzekļus, to sadursmes vietu un izkārtojumu uz brauktuves.
 6. Ja negadījumā nav cietušo personu, ir bojāti 2 transportlīdzekļi un varat vienoties par notikušā negadījuma apstākļiem, ir jāaizpilda Saskaņoto paziņojumu.
Kā rīkoties Seesam OCTA īpašniekam, kurš vainīgs ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā?

Apraksts, kā rīkoties Seesam OCTA īpašniekam, kurš izraisījis CSNg.

Svarīgi!

Ne tikai bojātais transportlīdzeklis, bet arī negadījumu  izraisījušais  transportlīdzeklis ir jāuzrāda apdrošinātāja norīkotajam ekspertam, tāpēc tas ir   jāsaglabā pēcavārijas stāvoklī  un jāsazinās ar Seesam.

Negadījuma izraisītājam OCTA polise zaudējuma atlīdzību nenodrošina! Materiālu aizsardzību gadījumos, kad esat negadījumā vainojamā puse, nodrošina KASKO polise.

Kā pareizi aizpildīt saskaņoto paziņojumu?

Video pamācība saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai

Svarīgi!

 • Saskaņotā paziņojuma shēmā transportlīdzekļi jāattēlo atbilstoši situācijai negadījuma (sadursmes) brīdī, nevis pēc tā.
 • Obligāti ir jābūt atzīmētiem negadījuma apstākļiem (12.punkts)
 • Zīmējot shēmu 13.punktā, jānorāda ceļa zīmes un transportlīdzekļu A un B kustības virzieni.
 • Pirms veidlapu atdalīšanas, pārliecinieties, ka ir abu pušu paraksti un precīzi norādīti transportlīdzekļu dati.
 • Pēc saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas, katrai pusei  aizpildītais saskaņotā paziņojuma  eksemplārs jāiesniedz ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa apdrošinātājam.

Ievērojiet!

 • Katram ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk CSNg) iesaistītajam transportlīdzekļa vadītājam ir jāaizpilda veidlapas kreisā vai labā puse (zilā vai dzeltenā), kas sevī ietver ailes TRANSPORTLĪDZEKLIS A vai TRANSPORTLĪDZEKLIS B un jāizdara atzīmes 12. punkta (12. NEGADĪJUMA APSTĀKĻI) kreisās vai labās puses kvadrātiņos.
 • Vienam no CSNg vadītājiem ir jāaizpilda 1. līdz 5. punkts veidlapas augšpusē un jāizpilda 13. punkta prasība – jāuzskicē „Negadījuma skice sadursmes brīdī”.
 • 15. punktā „Vadītāju paraksti” katram CSNg iesaistītajam transportlīdzekļa vadītājam obligāti savā aizpildāmajā pusē attiecīgi starp burtiem A un B ar parakstiem ir jāapliecina veidlapā norādītās informācijas pareizība, kā arī CSNg skices atbilstība reālajai situācijai. Pēc abu veidlapu (oriģināls un paškopējošā kopija) sadalīšanas katram CSNg iesaistītajam transportlīdzekļa vadītājam ir jāsaņem saskaņotā paziņojuma oriģināls vai kopija.
 • Shēma un negadījuma apstākļi saskaņotajā paziņojumā ir jānorāda precīzi. Saskaņotajā paziņojumā netiek norādīts vainīgais.
Kas ir Saskaņotais paziņojums un kādos gadījumos drīkst to aizpildīt ?

Saskaņotais paziņojums ir veidlapu komplekts, kas sastāv no divām vienādām veidlapām un norādījumu lapas. Tajā ir piecpadsmit punkti uz kuru jautājumiem ir jāatbild abiem iesaistītajiem.

Sasakņotā paziņojuma veidlapas var saņemt pie apdrošinātājiem vai - lielākajās degvielas uzpildes stacijās. Vēlams, lai šīs saskaņotā paziņojuma veidlapas vienmēr atrastos transportlīdzeklī.

Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abiem autovadītājiem un abiem vadītājiem tas ir jāparaksta. Ar parakstiem tiek apliecināts, ka visi saskaņotajā paziņojumā ierakstītie dati vai ar krustiņu atzīmētie fakti atbilst patiesībai.

Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai tad, ja:

 • Ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) ir iesaistīti tikai 2 transportlīdzekļi;
 • Nav cietušas personas;
 • Nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
 • CSNg iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu;
 • CSNg iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem CSNg apstākļiem.
 • Ja neviens no vadītājiem nav alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Kad vērsties Ceļu policijā?

Visos pārējos gadījumos, kad negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transporta līdzekļi, ja to bojājumi traucē piedalīties ceļu satiksmē vai negadījumā ir cietis kāds cilvēks, pa tālruni 110 vai 112 uz notikuma vietu jāizsauc Ceļu policija un tālāk jārīkojas pēc policijas norādījumiem.

Pirms uz notikuma vietu izsaukt Ceļu policiju, jāpārliecinās, vai konkrētajā situācijā nav iespējams aizpildīt saskaņoto paziņojumu.

Kā rīkoties, ja nav zināms ceļu satiksmes negadījuma izraisītāja apdrošinātājs?

Gadījumos, kad nepieciešama informācija par satiksmes negadījuma izraisīšanā vainojamā transportlīdzekļa  apdrošināšanu, ieteicams sazināties ar LTAB vai pārbaudīt datus personīgi:

Ja zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta vai citos gadījumos, kad apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda, pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu pēc savas izvēles iesniedz kādam no apdrošinātājiem, kas ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) sadarbības dalībnieks. 

Kā rīkoties, ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārzemēs?

Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārvalstīs, tad:

 • Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē ceļu satiksmi negadījuma valstī, ir jāreģistrē ceļu satiksmes negadījums -  jāpaziņo policijai vai jāaizpilda Saskaņotais paziņojums. Rekomendējam vienmēr nofiksēt fotoattēlos negadījuma apstākļus, otru iesaistīto transportlīdzekli un tā bojājumus,  lai, atgriežoties mītnes zemē, būtu iespējams noskaidrot atbildīgo apdrošinātāju.
 • Jānoskaidro ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa reģistrācijas dati un apdrošināšanas sabiedrība (arī polises dati).
 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, jāvēršas pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja prasību kārtošanas pārstāvja Latvijā. Var vērsties arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kur tiks sniegta informācija, kurā sabiedrībā var pieteikt gadījumu.
 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Zaļās kartes sistēmas valstīm, kas nav EEZ valsts, zaudējumu atlīdzība jāpiesaka konkrētajā valstī pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja. Latvijā var sazināties ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju, kur tiks sniegta informācija, kā rīkoties un kur var pieteikt gadījumu.

Ievērojiet!

Visiem Seesam OCTA klientiem par izraisītajiem  ceļu satiksmes negadījumiem gan Latvijā, gan ārpus tās vienmēr obligāti uzreiz ir jāinformē Seesam Atlīdzību departaments, nosūtot rakstisku informāciju uz octa@seesam.lv vai aizpildot elektroniski mūsu mājas lapā Seesam OCTA klienta paziņojumu par izraisītu negadījumu Jautājumu gadījumā var zvanīt uz diennakts tālruni 67 06 10 00 vai Seesam biroja darba laikā uz 67 06 10 42, 67 06 10 61 vai 67 06 10 56


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.