Veselības apdrošināšana


Pēc apdrošināšanas gadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā jāpaziņo par to Seesam.

Apdrošināšanas atlīdzību var pieteikt tikai apdrošinātā persona, kas saņēmusi ārstniecības, zobārstniecības, optikas, medikamentu, sporta pakalpojumus.

Kā saņemt atlīdzību?
Kur izmantot Seesam veselības apdrošināšanu, nenorēķinoties ar personīgajiem līdzekļiem?

Lai nevajadzētu norēķināties par Veselības apdrošināšanas kartē iekļautajiem pakalpojumiem ar personīgajiem līdzekļiem, apmeklējiet mūsu līgumorganizācijas vai līgumorganizācijas SP - 2.3.

Kā saņemt atlīdzību, ja maksājāt ar personīgajiem līdzekļiem?

Par pakalpojumiem, kas saņemti iestādēs, kas nav līgumorganizācija, kā arī gadījumos, ja līgumorganizācijās pakalpojumu nav iespējams saņemt vai arī pakalpojumu apmaksa nav pieejama pilnā apmērā, apdrošinātai personai jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem.

Lai izvērtētu apdrošināšanas gadījumu un ar to saistīto veselības apdrošināšanas atlīdzību, kā arī segtu apdrošinātās personas izdevumus, pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no brīža, kad tas kļuva iespējams, jāiesniedz apdrošinātājam:

Pieteikums veselības apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai:

EKA čeka un /vai stingrās uzskaites kvīts oriģināls (jānorāda arī VID rīkojuma datums, numurs un punkts, saskaņā ar kuru ir atļauts neizmantot EKA čeku), kurā ir jābūt norādītam:

  • pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;
  • pakalpojuma saņēmēja apdrošinātās personas vārds, uzvārds, personas kods;
  • pakalpojuma saņemšanas datums;
  • saņemtā pakalpojuma nosaukums/veids (detalizēts atšifrējums) un skaits;
  • saņemtā pakalpojuma cena.

Izraksts no ambulatorās un/vai zobārstniecības un/vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes, kas apstiprina saņemtos pakalpojumus, kur norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana un izmeklējumi, kas apstiprina norādīto diagnozi.

Zobārstniecībā:

Atlīdzību izmaksā pēc atlīdzības pieteikuma, izraksta no zobārstniecības medicīniskās kartes ar informāciju par ārstētā zoba numuru un veiktajām manipulācijām, personificētu maksājumu apliecinošu dokumentu (elektrokases aparāta čeka un/vai stingrās uzskaites kvīts), iesniegšanas apdrošinātājam.

Sportā:

Atlīdzību izmaksā pēc atlīdzības pieteikuma, personificētu maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas apdrošinātājam.

Iesniedzamie dokumenti:

  • elektrokases aparāta čeks un/vai stingrās uzskaites kvīts, kurā pakalpojuma saņemšanas datums un/vai sporta nodarbību abonementa termiņš;
  • vai maksājuma uzdevums, kurā maksājuma mērķī norādīts Līguma Nr. par automātisko norēķinu, ko sporta klubs noslēdz ar Seesam apdrošināto personu.
  • Sporta abonementu jāiesniedz pēc sporta abonementa termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā no pēdējā pakalpojuma saņemšanas datuma. Ja sporta nodarbības un/vai abonementa cena ir lielāka par programmā noteikto, tad apdrošinātā persona starpību piemaksā no personīgajiem līdzekļiem.

Medikamentiem, optikai:

Veselības apdrošināšanas programmai kurai paredz receptes, jāiesniedz receptes kopiju.

Atlīdzību izmaksā pēc atlīdzības pieteikuma, recepšu kopiju un personificētu maksājumu apliecinošu dokumentu (elektrokases aparāta čeka un/vai stingrās uzskaites kvīts un iegādāto medikamentu atšifrējuma) iesniegšanas apdrošinātājam.

Ja apdrošināšanas atlīdzību saņem pilnvarota persona, tad ir jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara.

Cita dokumentācija, kuru pieprasa apdrošinātājs kā papildinformāciju, lai izvērtētu veselības apdrošināšanas atlīdzību un apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

Informācijas iesniegšana VID

Ja kalendārā gada periodā apdrošinātā persona ir pieteikusi atlīdzībai čekus šādās pakalpojumu kategorijās: „ambulatorie pakalpojumi”, ”stacionārie pakalpojumi” un „zobārstniecība”,  par kuriem apdrošinātājs ir izmaksājis atlīdzību daļējā apmērā, tad šīs nenosegtās summas ir iespējams pieteikt VID. Tajā gadījumā daļēji apmaksātajiem čekiem ir jāpievieno Seesam atbildes vēstules, kuras tiek sūtītas par katru izmaksāto atlīdzības izmaksu lietu. Ja atbildes vēstule ir nozaudēta, uz e-pastu veseliba@seesam.lv iespējams atsūtīt lūgumu atkārtoti saņemt šo informāciju. Ja ir iesniegti maksājuma dokumentu oriģināli, informācijas saņemšanai ir jāaizpilda zemāk redzamā veidlapa.

VID izziņas sagatave

Garantijas vēstules izsniegšana

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.