Ceļojuma apdrošināšana


Esmu dzirdējusi, ka, braucot ceļojumā uz kādu no Eiropas valstīm, nemaz nav nepieciešams iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, jo saslimšanas gadījumā izdevumus sedzot EVAK karte.

EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte un brīvprātīgā ceļojumu apdrošināšanas polise neizslēdz viena otru, bet gan papildina, jo pakalpojumu klāsts, ko apmaksā vienā vai otrā gadījumā ir atšķirīgs.

Ar ko atšķiras Eiropas veselības apdrošināšanas karte no Seesam?

Kur ir spēkā?

EVAK: Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē.
Seesam: Visā pasaulē, neatkarīgi no valsts, izņemot apdrošinātā mītnes zemi.

Kur var iegādāties?

EVAK: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Centrālajā birojā vai reģionālajās nodaļās.
Seesam: Seesam Latvijas filiāles birojos vai tūrisma aģentūrās.

Kas var iegādāties?

EVAK : Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi.
Seesam: Jebkuras valsts pilsonis.

Cik maksā?

EVAK : Bezmaksas.
Seesam: Cena ir atkarīga no ceļojuma ilguma un izvēlētās programmas, sākot no 0.65 EUR/dienā.

Vai tiek apmaksāti visi medicīnas izdevumi?

EVAK : Nē, tikai attiecīgajā ārvalstī šīs valsts garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnas pakalpojumu apmaksu.
Seesam: Medicīnas izdevumi pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā, izņemot hroniskas saslimšanas gadījumus saskaņā ar polisi.

Vai zināms, kurus tieši medicīnas pakalpojumus apmaksā?

EVAK : Valsts garantētie medicīnas pakalpojumi katrā valstī ir atšķirīgi, jāinteresējas individuāli.
Seesam: Apmaksā visus pirmos medicīnas pakalpojumus pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā līdz brīdim, kad apdrošinātā dzīvībai vairs nedraud briesmas un viņu var transportēt.

Kas apmaksā pacienta iemaksu, ja citus izdevumus sedz EVAK?

EVAK :Pats ceļotājs (~30 EUR); EVAK apmaksu nenodrošina
Seesam: Apdrošināšanas sabiedrība

Vai var griezties jebkurā ārstniecības iestādē?

EVAK : Nē, tikai tajās, kuras ir noslēgušas līgumu ar valsti par šādu valsts garantēto izdevumu apmaksu.
Seesam: Jebkurā, izņemot paaugstināta servisa medicīnas iestādē, ja to vienpersonīgi izlēmis apdrošinātais

Kas sedz transportēšanas izdevumus, ja noticis saslimšanas gadījums?

EVAK : Pats ceļotājs; EVAK apmaksu nenodrošina.
Seesam: Apdrošināšanas sabiedrība.

Kas apmaksā nosūtīšanu uz dzimteni saslimšanas gadījumā?

EVAK :Pats ceļotājs vai radinieki; EVAK apmaksu nenodrošina.
Seesam: Apdrošināšanas sabiedrība.

Kas nodrošina izdevumus, ieskaitot zārku un pārsūtīšanu uz dzimteni nāves gadījumā?

EVAK : Personas radinieki; EVAK apmaksu nenodrošina.
Seesam: Apdrošināšanas sabiedrība.

Vai gadījumā, ja notiek nelaimes gadījums, apdrošinātajai personai jābūt līdzi naudai, ko ārstiem samaksāt, vai arī uzrādot polisi, mediķi sazinās tieši ar apdrošinātāju? Vairākām kompānijām ir tāda sistēma, ka vispirms pats samaksā un tad, atgriežoties Latvijā, uzrādot attaisnojošus dokumentus, izdevumus kompensē apdrošinātājs?

Ir iespējami 3 varianti, kā tiek atlīdzināti zaudējumi:

  • Ja ir pietiekami daudz līdzekļu, lai apmaksātu ārsta rēķinu, tad apdrošinātā persona var pati apmaksāt rēķinu un pēc atgriešanās mītnes zemē pieteikt gadījumu, iesniedzot apmaksas čekus un ārsta izrakstu;
  • Ārstniecības iestāde atsūta medicīnas izziņu un rēķinu pa faksu uz „Seesam Insurance AS” Latvijas filiāli un tiek garantēta rēķina apmaksa;
  • Sazinieties ar „Seesam Insurance AS” Latvijas filiāles palīdzības dienestu International SOS, kas atrodas Francijā, un viņi garantēs rēķina apmaksu.
Ar ko atšķiras EVAK karte no ceļojuma apdrošināšanas? Kāpēc nepieciešama vēl ceļojuma apdrošināšana?

EVAK karte jeb Eiropas Veselības Apdrošināšanas Karte nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi. EVAK nesedz pacienta iemaksas, ja tādas attiecīgajā valstī ir noteiktas un nesedz repatriācijas (transportēšanas) izdevumu apmaksu pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
Ceļojumu apdrošināšana sedz repatriēšanas un medicīniskā transporta izmaksas, ja ir noticis nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana. Kā arī ceļojumu apdrošināšanas segs medicīnas izdevumus praktiski jebkurā ārstniecības iestādē (izņemot paaugstināta servisa ārstēšanās iestādē, par ko jāvienojas atsevišķi), jo EVAK karte sedz izmaksas tikai tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantētos medicīnas pakalpojumus.

 

Man jau ir NG apdrošināšana, kāpēc man vēl jādrošinās ceļojumam?

Nelaimes gadījumu (NG) apdrošināšanai ir cits princips kā ceļojumu apdrošināšanai. Apdrošināšanas atlīdzība nelaimes gadījumā tiek izmaksāta par notikušo faktu, savukārt ceļojuma apdrošināšana darbojas pēc kompensācijas principa, respektīvi, tiek atlīdzināti radušies papildus izdevumi ārstēšanās vai, piemēram, transportēšanas dēļ.

Kas ir mītnes zeme?

Mītnes zeme ir pilsonības valsts un/vai valsts, kas izsniegusi pastāvīgas uzturēšanās atļauju, un/vai iepriekšējā patstāvīgās dzīvesvietas valsts.

Vai nav jānorāda valsts, uz kuru braucu (citās kompānijās, piem., ASV ir cita programma)?

„Seesam Insurance AS” Latvijas filiālei visās pasaules daļās ir vienādi apdrošināšanas noteikumi, līdz ar to nav nepieciešams norādīt valsti, uz kuru dodas (izņemot, ja dodas uz valstīm, kurās notiek aktīva karadarbība).

Vai slēpošanai un snovbordam ir vienāda cena?

Cena ir vienāda, jo abi veidi ir vienāda līmeņa paaugstināta riska sporta veidi.

Ja es lidoju ar lidmašīnu, bet inventāru ved ar mašīnu/autobusu, vai inventārs ir apdrošināts, ja man ir "papildinātā" vai "zelta" slēpotāju/snovbordistu apdrošināšana arī tam periodam, kad inventārs tiek transportēts?

Nē, nav. Inventārs tiek apdrošināts konkrētai apdrošinātai personai, ceļojot ar inventāru kopā. Ja inventārs tiek transportēts atsevišķi, tas arī kā krava ir jāapdrošina atsevišķi.

Ja nozog vai tiek sabojātas slēpes, es nevaru par 100 vai 200 EUR nopirkt tur (ārzemēs) jaunas. Vai var iesniegt nomas čeku?

Ja slēpotāju/snovborda polisē ir iekļauts tāds risks kā inventāra sabojāšana vai zādzība ceļojuma laikā, tad, protams, tiks atlīdzināti nomas izdevumi, līdz polisē noteiktajam limitam.

Ko klients iegūst no tā, ja iegādājas Ceļojuma apdrošināšanas polisi?

Notiekot neparedzētam gadījumam, piemēram, pēkšņa saslimšana, nelaimes gadījums, lidojuma/bagāžas aizkavēšanās, klientam tiks atlīdzināti radušies neparedzētie papildus izdevumi.

Vai Seesam atmaksā visus izdevumus jeb ir pašrisks (attiecas uz medicīnas izdevumiem)?

Seesam īslaicīgajām un gada ceļojumu apdrošināšanas programmām, nav noteikts pašrisks medicīnas izdevumu gadījumā. Izņēmums ir „Seesam Insurance AS” Latvijas filiāles izsniegtajām gada ceļojuma apdrošināšanas programmām, kas ir piesaistītas bankas maksājuma kartēm.

Ar kādu summu jārēķinās, ja klientam pašam ir jāmaksā par medicīnas izdevumiem?

Tas ir atkarīgs no konkrētās valsts ārstniecības iestādes cenrāža. Pārsvarā izmaksas vienkāršos gadījumos (saslimšana, nelielas traumas) nepārsniedz 300 – 500 EUR.

Cik ilgā laikā ir jāiesniedz pieteikums par izdevumiem?

Pieteikums ir jāiesniedz 30 dienu laikā no notikuma brīža (izņemot ceļojuma anulēšanas risku, kas jāiesniedz līdz plānotā ceļojuma uzsākšanai). Ja nav iespējams iekļauties dotajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ, tad pieteikumam ir jāpievieno paskaidrojums par aizkavēšanās iemeslu.

Vai tas nozīmē, ja aizkavēsies lidmašīna un būs iegādāta Zelta polise, klients saņems 200 EUR?

Klientam tiks kompensēti neparedzētie papildus izdevumi, kas radušies reisa aizkavēšanās dēļ. Netiek izmaksāta summa tikai par faktu. Izdevumi tiks kompensēti no paredzētā izlidošanas brīža līdz reālai izlidošanai ar nākamo pieejamo reisu. Lidojuma aizkavēšanās ir jābūt ne mazāk kā 4 stundas.

Vai ar civiltiesisko apdrošināšanas risku segums būs spēkā, ja tiks īrēta automašīna?

Personiskā tiesiskā atbildība nebūs spēkā, ja tiks īrēta automašīnā, kā arī, ja tiks slēgts jebkurš automašīnas nomas līgums.

Ja es ceļojuma laikā izdomāšu ceļot uz kādu citu valsti, vai tajā man arī darbosies polise?

Seesam ceļojumu apdrošināšana darbojas visā pasaulē, izņemot mītnes zemi, līdz ar to nav nozīmes tam, uz kādu valsti dosieties.

 

Kā apdrošinātājs varēs konstatēt, cik dienas esmu bijis ārpus LV, bet EU robežās, ja man ir gada programma līdz 90 dienām gada laikā?

Šaubu gadījumā „Seesam Insurance AS” Latvijas filiāle ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju no klienta par ceļojumos pavadīto laiku un viņa nodarbošanos.

Vai jāzvana uz SOS arī tad, ja man kavējas reiss vai pazudusi bagāža?

Uz palīdzības dienestu ir jāzvana tikai medicīnas izdevumu, repatriācijas vai medicīniskā transporta nepieciešamības gadījumos.

Ko darīt, ja ir trauma, kuras dēļ nevar pazvanīt, vai ja apdrošinātā persona atrodas komā?

Ja apdrošinātajam ir līdzi apdrošināšanas polise vai „Seesam Insurance AS” Latvijas filiāles izsniegta plastikāta kartiņa, tad ārstniecības iestāde pati sazināsies ar „Seesam Insurance AS” Latvijas filiāli vai palīdzības dienestu.

Vai jāpiesaka gadījums, ja neesmu norēķinājies ar saviem līdzekļiem, bet zvanījis uz SOS un viņi visu nokārtojuši?

Nē, nav jāpiesaka, jo palīdzības dienests informē „Seesam Insurance AS” Latvijas filiāli par jebkuru notikušo gadījumu ar apdrošināto.

Vai jāpiesaka gadījums, ja neesmu norēķinājies ar saviem līdzekļiem un neesmu nevienam neko pieteicis - "pakalpojums Šveices slimnīcā man tika sniegts bez maksas!"?

Ja netika izsniegts rēķins, tad ārstniecības iestāde pati sazinās ar apdrošinātājiem vai vēlāk atsūta rēķinu uz mājām. Ja tiek saņemts rēķins mājās, tad var pieteikt gadījumu uzreiz pēc rēķina saņemšanas, pieteikuma termiņš 30 dienas, tiks skaitīts no rēķina saņemšanas dienas. Ja saņemtais medicīniskais pakalpojums Šveicē apmaksāts EVAK kartes ietvaros, tad arī gadījums nav jāpiesaka.

Kādos gadījumos darbojas risks: civiltiesiskā atbildība?

Civiltiesiskā atbildība darbojas gadījumos, kad apdrošinātā persona rada zaudējumus trešajai personai vai viņa mantai tieši ar savu ķermeni vai ar savu neuzmanīgu rīcību (viegla neuzmanība).

Kāda informācija ir nepieciešama, lai izrakstītu ceļojumu polisi?

Lai apdrošināšanas speciālists varētu sagatavot ceļojumu apdrošināšanas polisi ir nepieciešama sekojoša informācija: personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, ceļojuma periods un ceļojuma mērķis.

Vai ceļojumu apdrošināšana ir spēkā, ceļojot uz Baltkrieviju?

Ceļojumiem uz Baltkrieviju mēs piedāvājam atsevišķu ceļojumu apdrošināšanas programmu.

Cik ilgā laikā jāapmaksā ceļojuma polise?

Ceļojumu apdrošināšanas polise ir jāapmaksā līdz polises spēkā stāšanās datumam.

 

Kā anulēt vai izbeigt polisi?

Lai anulētu vai izbeigtu polisi ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Aizpildīts Iesniegums par apdrošināšanas polises anulēšanu vai izbeigšanu.
  • Ja polisē kā atlīdzības saņēmējs vai kā apdrošinātā persona ir minēta banka vai līzinga kompānija, tad kopā ar rakstveida paziņojumu vai Iesniegumu par polises anulēšanu apdrošinājuma ņēmējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz apdrošinātājam oficiālu bankas vai līzinga vēstuli, kurā ir dota bankas vai līzinga atļauja šo apdrošināšanas līgumu anulēt.
  • Pilnvara no apdrošinājuma ņēmēja, ja atmaksājamā prēmija tiek atmaksāta citai personai.

 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.