Īpašuma apdrošināšana


Kas ir nepieciešams, lai iegādātos Seesam apdrošināšanas polisi?

Lai iegādātos īpašuma apdrošināšanas polisi, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu. Pieteikuma anketu var aizpildīt elektroniski vai nosūtīt to uz Seesam Latvia pa faksu vai e-pastu. Pieteikuma anketu var aizpildīt uz vietas Seesam pārdošanas birojos. Apdrošināšanas pieteikumā nepieciešams norādīt, kas ir apdrošināmais objekts – dzīvoklis vai dzīvojamā ēka, apdrošināmā objekta telpu platību un konstrukcijas veidu, būvniecības un pēdējā remonta gadu, komunikāciju stāvokli.

Kas ir "virsapdrošināšana" un "zemapdrošināšana"?

Virsapdrošināšana ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu pārsniedz tā atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Zemapdrošināšana ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu ir mazāka par apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību.

Kas ir atjaunošanas vērtība?

Atjaunošanas vērtība ir summa, kas nepieciešama lai apdrošināto nekustamo īpašumu atjaunotu iepriekšējā kvalitātē un apjomā vai no jauna uzbūvētu citu līdzvērtīgu, tādas pašas konstrukcijas un pielietojumam paredzētu nekustamo īpašumu iepriekšējā vietā, ieskaitot visas inženiertehniskās komunikācijas un ar būvniecību saistītās projektēšanas izmaksas.

Kādus riskus sedz?

pdrošināšana sedz tikai tos riskus, kas norādīti Jūsu apdrošināšanas polisē. Parasti, apdrošinot nekustamo īpašumu, tiek segti zaudējumi, kurus izraisījis uguns, zibens; eksplozija, lidaparātu nogāšanās; vētra, krusa; ūdensvadu, apkures vai kanalizācijas sistēmu avārijas; zādzība ar ielaušanos, laupīšana; trešo personu prettiesiska rīcība.Papildus augstāk minētiem riskiem Seesam piedāvā apdrošināties pret zaudējumiem vai bojājumiem, kurus izraisījuši sekojoši riski:

 • Koku, mastu vai stabu nogāšanās. Atlīdzināsim zaudējumus, ja īpašuma tuvumā esošs koks, stabs ir nogāzies uz Jūsu apdrošināto ēku, dzīvokli.
 • Elektriskas dabas parādība. Atlīdzināsim zaudējumus apdrošinātajam īpašumam saistībā ar elektriskajā ierīcē radušos īssavienojumu, pārspriegumu.
 • Plūdi. Atlīdzināsim zaudējumus apdrošinātajam īpašumam saistībā ar zemes gabala, uz kura atrodas apdrošinātais objekts, appludināšanu ar ūdeni, kas pārgājis pāri ūdenstilpņu robežām.
 • Applūšana. Atlīdzināsim ūdens noplūdes gadījumos radītos zaudējumus, ja noplūde notikusi apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātās personas vieglas neuzmanības dēļ (PIEMĒRAM: Jūs aizmirsāt aiztaisīt ūdens krānu vannas istabā un apdrošinātais dzīvoklis applūst.) Kā arī atlīdzināsim zaudējumus ūdens noplūdes gadījumos, ja noplūde radusies komunikāciju avārijas rezultātā, kuru izraisījis sals.
 • Transporta līdzekļu trieciens. Atlīdzināsim zaudējumus, ja jūsu ēkā, dzīvoklī ir iebraucis jebkura veida motorizēts sauszemes transporta līdzeklis.
 • Stiklojuma saplīšana. Atlīdzināsim zaudējumus ārējam stiklojumam, kas radušies jebkura pēkšņa un iepriekš neparedzēta gadījuma rezultātā. Piemēram, tiek izsists logs spēlējot bumbu.
 • Mājokļa aizvietošanas apdrošināšana. Atlīdzināsim pārcelšanās izdevumus un izmaksas par īri, kas saistīti ar Jūsu pagaidu uzturēšanos citā vietā, ja apdrošinātais objekts (dzīvoklis, dzīvojamā ēka) apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā ir kļuvis nepiemērots dzīvošanai.
 • Aktīvās atpūtas aprīkojuma apdrošināšana. Atlīdzināsim zaudējumus Jūsu mantai (piemēram, velosipēdam, slēpēm, bērnu ratiem, video un foto tehnikai u.c.) laikā, kad tā tiek lietota jebkurā vietā Latvijas Republikas teritorijā, saistībā ar zādzības, laupīšanas, transporta līdzekļa trieciena vai uguns risku iestāšanos.
 • Sniega un ledus svars. Atlīdzināsim zaudējumus, kuru cēlonis ir intensīvas snigšanas rezultātā radusies sniega vai ledus masa, kā rezultātā tiek bojāti jumta pārsegumi vai ēkas konstrukcijas.
 • Zemestrīce. Atlīdzināsim zaudējumus, kas radušies apdrošinātajam īpašumam zemestrīces (vismaz 5 balles stipras pēc Rihtera skalas) rezultātā.

Tā kā sabiedrībām viens vai otrs risks segumā (ko tieši sedz un ko nesedz) var atšķirties, tad svarīgi ir pārliecināties, ka tieši izvēlētais risks ir Jums piemērots un nodrošinās nepieciešamo apdrošināšanas aizsardzību.

Cik ilgā laikā tiek pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksu?

Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņem ne ilgāk kā 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir saņēmis visus izlemšanai nepieciešamos dokumentus.

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta zaudējuma daļa, kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atskaita no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā. Jo lielāks ir pašrisks, jo mazāks ir maksājums par apdrošināšanu. Apdrošināšanas objektiem un/vai apdrošināšanas riskiem pašriska summa var atšķirties.

Vai atsevišķi var apdrošināt palīgēkas - saimniecības ēkas, pirtis, garāžas?

Jā, palīgēkas var apdrošināt atsevišķi, bet tikai, ja dzīvojamā ēka, kas atrodas uz tā paša zemes gabala, kur ir palīgēka, ir apdrošināta AAS Seesam Latvia.

Vai var apdrošināt žogu?

Jā, var, bet tikai kā papildus objektu pie dzīvojamās ēkas apdrošināšanas un ar nosacījumu, ka žogs atrodas vienā adresē ar apdrošināto dzīvojamo ēku. Lai apdrošinātu žogu, nepieciešams iesniegt sabiedrībai žoga apdrošinājuma summu un norādīt žoga garumu.

Kā anulēt vai izbeigt polisi?

Lai anulētu vai izbeigtu polisi ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Aizpildīts Iesniegums par apdrošināšanas polises anulēšanu vai izbeigšanu.
 • Ja polisē kā atlīdzības saņēmējs vai kā apdrošinātā persona ir minēta banka vai līzinga kompānija, tad kopā ar rakstveida paziņojumu vai Iesniegumu par polises anulēšanu apdrošinājuma ņēmējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz apdrošinātājam oficiālu bankas vai līzinga vēstuli, kurā ir dota bankas vai līzinga atļauja šo apdrošināšanas līgumu anulēt.
 • Pilnvara no apdrošinājuma ņēmēja, ja atmaksājamā prēmija tiek atmaksāta citai personai.
Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos un to ietekme uz Seesam apdrošinātajiem privātpersonu īpašumiem

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.