Pasākumu civiltiesiskā atbildība


Kas ir publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

No 2005. gada 15. septembra stājies spēkā „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, kas nosaka, ka pasākuma organizētājam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība (turpmāk tekstā – VCTA). Bet MK Noteikumi Nr. 298 par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu stājās spēkā ar 2007. gada 12. maiju.

Publiska pasākuma organizētājs ir atbildīgs par preventīvo pasākumu nodrošināšanu, kā arī par kaitējumu veselībai, dzīvībai un fiziskajam stāvoklim, ko pasākuma dalībniekiem var nodarīt nepārdomātas drošības sistēmas, nekvalitatīvi uzstādītas dekorācijas vai apgaismojums, un daudzi citi faktori.

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt uz konkrētu pasākumu (viena projekta polise) vai arī uz visiem pasākumiem (gada polise), kas tiks organizēti gada laikā.

Ko sedz pasākumu organizatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Apdrošināšana pasargā apdrošinājuma ņēmēju (pasākuma organizatoru) no iespējamiem zaudējumiem trešajām personām par kaitējumu veselībai, dzīvībai vai fiziskajam stāvoklim un materiāliem zaudējumiem (tai skaitā pasākuma apmeklētājiem un īpašumam/apkārtnei), kuri radušies organizētā pasākuma rezultātā (zaudējumi, ko var radīt pasākuma organizētāji).

Netiek segti zaudējumi:

  • kas radušies saistībā ar salūtu un cita veida uguņošanas rīkošanu;
  • savstarpējā atbildība starp pasākumu apmeklētājiem, dalībniekiem;
  • apdrošinātā atbildība pret pasākuma organizēšanā iesaistītajiem apakšuzņēmējiem;
  • ko pasākuma apmeklētāji nodara organizētājiem. 
Kas ir atbildības limits?

Tā ir maksimālā summa, ko apdrošināšanas gadījuma rezultātā Apdrošinātājs izmaksās trešajai personai. MK noteikumos Nr. 298 tiek noteikts minimālais atbildības limits un tā apmērs ir atkarīgs no konkrēta pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaita:

  • plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir līdz 100 cilvēkiem – 2 845 EUR;
  • plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir no 101 līdz 1 000 cilvēkiem – 10 670 EUR;
  • plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir vairāk par 1 000 cilvēkiem – 14 230 EUR;
  • Apdrošināšanas līgums uz vairākiem pasākumiem, minimālais atbildības limits - 42 690 EUR.
Saņemt piedāvājumu


Citu apdrošināšanas veidu biežāk uzdotie jautājumi:


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.