Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana


Seesam civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus trešajai personai, ja polises īpašnieks bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ nodara kaitējumu tās veselībai/dzīvībai vai īpašumam, un uzņēmums par to ir atbildīgs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir izstrādāta ar mērķi atlīdzināt neparedzētos izdevumus, kuri neuzmanības vai kļūdas dēļ tiek nodarīti trešajai personai veicot profesionālo darbību.

Atkarībā no konkrētās profesijas tiek atlīdzināti šādi zaudējumi:

  • finansiālie zaudējumi;
  • veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim radīts kaitējums;
  • materiālie zaudējumi (īpašuma sabojāšana/iznīcināšana).

Papildus tiek atlīdzināti arī tiesas izdevumi, ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā.

Papildus tiek atlīdzināts:

  • atrautā peļņa;
  • dokumentu nozaudēšana;
  • pēkšņs un neparedzēts piesārņojums;
  • morālais kaitējums.
Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar LR Komerclikumu, gadījumā, ja pret vadošajām amatpersonām tiek celta prasība par zaudējumu piedziņu, tad amatpersonas nevainīgumu jāpierāda pašai amatpersonai. Seesam piedāvā iespēju aizsargāt vadošo amatpersonu intereses, apdrošinot uzņēmuma amatpersonu atbildību.

Vadošo amatpersonu apdrošināšana atlīdzina: 

  • finansiālus zaudējumus, kas var rasties atbildīgo amatpersonu (jebkuru apdrošinājuma ņēmēja esošo, bijušo vai nākamo vadošo amatpersonu) pienākumu neizpildes, nevērības, neuzmanības, kļūdas vai maldinoša apgalvojuma rezultātā viņu pilnvaru un pienākumu ietvaros, un, kuri jāsedz atbilstoši tiesas spriedumam vai citam galīgam nolēmumam;
  • aizstāvības izmaksas - izmaksas un izdevumus, kas radušies no prasībām, kas celtas pret vadošo amatpersonu.
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas uzdevums ir atlīdzināt gan tiešos, gan izrietošos izdevumus saistībā ar trešo personu veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu vai īpašuma bojājumu, veicot saimniecisko darbību.

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir izstrādāta ražošanas, tirdzniecības, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, būvniecības un cita veida pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem.

Populārākie vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidi ir:

Ēkas īpašnieka/ apsaimniekotāja CTA

Ēkas/-u īpašnieka/apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas uzdevums ir atlīdzināt izdevumus saistībā ar trešo personu veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu vai īpašuma bojājumu, veicot ēkas/-u un tai/tām pieguļošā gruntsgabala uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Būvuzņēmēju/ būvdarbu veicēju CTA

Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas uzdevums ir atlīdzināt izdevumus saistībā ar trešo personu veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu vai īpašuma bojājumu, veicot celtniecības darbus.

Svarīgi!
Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, tad saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām, tās saņemšanai būvvaldē obligāti ir jāiesniedz būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Pasākuma organizatoru CTA

Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas uzdevums ir atlīdzināt izdevumus saistībā ar trešo personu veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu vai īpašuma bojājumu, kas radušies Jūsu organizētā publiskā pasākuma rezultātā.

Adbildības par produkciju apdrošināšana

Atbildības par produkciju apdrošināšanas uzdevums ir Jūsu vietā atlīdzināt izdevumus saistībā ar trešo personu veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu vai īpašuma bojājumu, kas radušies Jūsu uzņēmuma saražotās un/vai tirgotās produkcijas lietošanas rezultātā. Atbildības par produkciju apdrošināšanu var iegādāties gan atsevišķi, gan kopā ar vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?
Saņemt piedāvājumu


Noteikumi

Pieteikumi

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pieteikumi

Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieteikumi

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pieteikumi

 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.