Īpašuma apdrošināšana


Seesam juridisko personu īpašuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt zaudējumus apdrošinātā īpašumam tā, lai to varētu atjaunot vai aizstāt ar tādu pašu vai līdzvērtīgu īpašumu.

Seesam apdrošina juridisko personu birojus, ražošanas vai noliktavu telpas, visu veidu pamatlīdzekļus (biroju tehniku/aprīkojumu, noliktavu aprīkojumu, ražošanas iekārtas u.tml.), kā arī gatavo preču krājumus, izejvielas un programmnodrošinājumu, datus.

Kāpēc iegādāties Seesam īpašuma apdrošināšanu?
 • Apdrošinām inženiertehniskās komunikācijas ārpus ēkas;
 • Apdrošinām pret zaudējumiem, kas var rasties dēļ elektrības kvalitātes izmaiņām publiskajā tīklā;
 • Apdrošinām pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties saistībā ar publiskās ūdens, apkures vai kanalizācijas līnijas avāriju;
 • Apdrošinām pret zaudējumiem telpu apdarei, kas var rasties sniega kušanas laikā;
 • Apdrošinām ēkas liftu, apkures un ventilācijas iekārtu, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu salūšanu;

kā arī:

 • Tiek segtas apdrošināšanas gadījuma ekspertīzes izmaksas;
 • Lēmums par atlīdzības izmaksu tiek pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas;
 • Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;
 • Īpaši! Apdrošināšanas atlīdzības līdz EUR 1500 tiek izmaksātas 2 (divu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un zaudējumu protokola parakstīšanas.

Apdrošinot nekustamo īpašumu, automātiski tiek apdrošinātas stacionāri piestiprinātas reklāmas izkārtnes, antenas, videonovērošanas kameras.

Pret kādiem riskiem var apdrošināt īpašumu?

Apdrošinot savu īpašumu Seesam, Jūs to varat pasargāt pret:

 • zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies ugunsgrēka dzēšanas rezultātā (arī gadījumos, ja ugunsgrēks izcēlies citā apdrošinājuma ņēmējam nepiederošā īpašumā, t.sk. karstuma, dūmu un sodrēju radītos zaudējumus).
 • vētras (ne mazāk kā 20 m/s) laikā gaisā paceltu priekšmetu uzkrišanu vai, piemēram, plātņu, notekcauruļu, jumta seguma, zaru, uzgāšanos apdrošinātajam objektam.
 • ūdens radītajiem zaudējumiem saistībā ar stacionāru ugunsgrēka dzēšanas sistēmu kļūmīgu ieslēgšanos, trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ ēkā radušos ūdens un kanalizācijas sistēmu aizsprostojumu, kā arī gadījumos, ja aizsprostojums noticis ārpus telpām un sala iedarbības rezultātā.
 • īpašuma apzīmēšanu, apkrāsošanu, t.sk. grafiti trešo personu darbības dēļ.
 • teritorijas labiekārtojumam radušos zaudējumus, ja tiek apdrošināts ēka vai būve, kur norit saimnieciskās darbība;
 • stiklojuma sasišanu arī tad, ja stikls ir izsists apdrošinājuma ņēmēja, tā darbinieku vai trešo personu vieglas neuzmanības dēļ. Papildus atlīdzināsim izdevumus, kas nepieciešami pagaidu aizsegam saplīsušā stikla vietā.
 • sniega svara radītiem zaudējumiem arī tad, ja sniegs laikus nav notīrīts attaisnojošu iemeslu dēļ.
 • kā arī samazināt glābšanas un drupu izvākšanas izdevumus, piemēram, par zaudējuma vietas attīrīšanu, konstrukciju demontāžu, drupu un gružu aizvākšanu, kā arī zaudējuma vietas uzkopšanu.
 • īpašumam radušos zaudējumus, kas notikuši jebkura sauszemes transportlīdzekļa trieciena dēļ.

Seesam Jūs varat papildus apdrošināt:

 • pārnēsājamo portatīvo tehniku laikā, kad tā tiek lietota Baltijas valstu teritorijā.
 • darbinieku radītos zaudējumus nekustamajam īpašumam vai precei.
 • nekustamajam īpašumam zaudējumus vai bojājumus, kas radušies zemes nogruvuma dēļ.
 • teritorijas labiekārtojumu - soliņi, galdi, karogu masti, rotaļu laukuma elementi, celiņu ieseguma materiāls, apgaismojums (10% no ēkas apdrošinājuma summas).
Visu risku apdrošināšana un saimnieciskās darbības pārtraukums

Seesam piedāvā arī īpašuma “visu risku” segumu, kas ir krietni plašāks. “Visu risku” segums sedz īpašuma neparedzētu un pēkšņu, ārēju vai iekšēju bojājumu, kas radies ārēju apstākļu rezultātā. Tomēr arī šim apdrošināšanas segumam pastāv izņēmuma gadījumi, kurus apdrošinātājs nekompensēs. Parasti šie izņēmumi ir politiskie riski, karš, terora akti, strukturāla rakstura bojājumi īpašumam, sliktas uzturēšanas vai dilšanas zaudējumi vai bojājumi, dabīgu procesu (rūsa, izžūšana u.tml) radīti zaudējumi, kā arī pakāpenisku nolietošanās procesu rezultātā radušies zaudējumi.

Nosaukto risku apdrošināšana un saimnieciskās darbības pārtraukums

Nosaukto risku apdrošināšanas gadījumā ir skaidri noteikti riski, pret kuriem apdrošināšanas ņēmējs ir apdrošināts. Tomēr pastāv izņēmuma gadījumi, kurus apdrošinātājs nekompensēs, tā piemēram, rupjas neuzmanības kļūdas, tīšu rīcību, karu, militārus uzbrukumus, kodolreakciju, kā arī piegādātāja noteiktas garantijas.

Nosaukto risku apdrošināšana ietver sekojošus pamata riskus:

 • uguns, zibens, lidaparātu vai to daļu uzkrišana,eksplozija.
 • vētra, krusa, sniega svars, koku, mastu un stabu nogāšanās, zemestrīce.
 • ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmas avārijas, inženiertehniskās komunikācijas.
 • trešo personu prettiesiska rīcība.

Papildu riski:

 • applūšana
 • stiklojuma saplīšana
 • elektriskas dabas parādības
 • plūdi
 • iekārtu salūšana
 • nomnieku radītie zaudējumi
 • darbinieku radītie zaudējumi
 • ārējo inženiertehnisko komunikāciju avārijas
 • portatīvā datortehnika
 • sniega ūdens
 • zemes nogruvums
Saimnieciskās darbības pārtraukums

Uzņēmuma piespiedu dīkstāve īpašuma bojājuma/zaudējuma gadījumā var radīt nopietnus šķēršļus uzņēmuma attīstībai, jo arī dīkstāves laikā ir jāturpina apmaksāt komunālos maksājumus, darbinieku algas, kredītu saistības utt.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt dīkstāves radītos zaudējumus tā, lai klients pēc negadījuma neizjustu nekādas finansiālās sekas un būtu līdzvērtīgā finansiālajā situācijā kā pirms negadījuma.

Seesam uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana kompensē uzņēmuma fiksētās izmaksas un peļņu gadījumā, ja uzņēmējdarbība apstājusies sakarā ar neparedzētiem īpašuma bojājumiem, kuru dēļ tiek zaudēti potenciālie ienākumi.

Šis apdrošināšanas segums nesedz tīrus finansu zaudējumus, piemēram, tirgus izmaiņu rezultātā radušos zaudējumus (krīze noieta tirgos, valūtas riski utml.) – šie parasti ir izņēmumu gadījumi. 
Pamatā apdrošināti tiek tādi uzņēmējdarbības pārtraukuma riski, kuru cēloņi ir:

 • uguns un ar to saistītie riski – piem., ugunsgrēks, eksplozija, zibens;
 • ūdens un ar to saistītie riski;
 • iekārtu salūšana vai cita veida neparedzēti fiziski defekti iekārtām;
 • pēkšņs, neparedzēts fizisks bojājums/ zaudējums, kas pakļaujas īpašuma “visu risku” segumam.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana ir iespējama ne tikai uzņēmumiem, kuru darbība ir preču ražošana, bet arī pakalpojumu sniegšana, piemēram:

 • papildus izmaksu apdrošināšana - sedz uzņēmumam papildus finanšu zaudējumus īpašuma bojājuma/zaudējuma gadījumā, kas radušies sakarā ar pārvākšanās izdevumiem, tehnikas īri, papildus pakalpojumu pirkšanu utml. Šāda veida apdrošināšanas segums ir piemērots uzņēmumiem, kuru darbība galvenokārt notiek birojos un tā nav saistīta ar ražošanas operācijām;
 • īres ieņēmumu apdrošināšana - sedz īpašuma zaudējuma rezultātā neiegūtās īres maksas no īrniekiem vai nomniekiem. Šis apdrošināšanas segums ir vairāk piemērots namīpašniekiem un uzņēmumiem, kas iznomā telpas īrniekiem.
Svarīgi zināt

Pērkot īpašuma apdrošināšanu esiet modri un pārliecinieties, ka apdrošināšanas kompānija Jūsu īpašumu apdrošina tā atjaunošanas vērtībā!

Ja īpašumu apdrošināsiet atjaunošanas vērtībā, tad būsiet samaksājis par to, lai apdrošinātājs pilnībā apmaksātu Jūsu īpašuma atjaunošanu vai iegādi no jauna. 

Jums nav izdevīga ne zemapdrošināšana, ne virsapdrošināšana, jo apdrošinātājs segs Jūsu izdevumus proporcionāli apdrošinājuma summai. Zemapdrošināšana gadījumā Jūs zaudēsiet daļu atlīdzības, bet virsapdrošināšanas gadījumā pārmaksāsiet.

Sekojiet izmaiņām tirgū un neapdrošiniet savu īpašumu gadu no gada par vienu un to pašu summu, jo inflācijas rezultātā Jūsu īpašums neviļus var tikt apdrošināts zemapdrošināšanā. 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.