Lauksaimnieku apdrošināšana


Seesam lauksaimnieku apdrošināšanas polise sedz zaudējumus zemnieka apdrošinātajam īpašumam, lauksaimniecības tehnikai, lauksaimniecības dzīvniekiem, saimnieciskajai darbībai (t.sk. negūtajai peļņai) un civiltiesiskajai atbildībai.

Mēs piedāvājam ērtu un izdevīgu lauku saimniecības apdrošināšanu ar vienu polisi, kur tiek segti zaudējumi gan lauku saimniecībai, gan tās biznesam kopumā.

Kāpēc iegādāties Seesam lauksaimnieku apdrošināšanu?
 • Daudz objektu - viens līgums. Lauksaimnieki var apdrošināt saimniecību un tās biznesu kā vienu veselumu.
 • Tiek apdrošināta visas lauku saimniecības darbība kopumā, ieskaitot negūto peļņu. 
 • Produkta izstrādē paņemta labākā prakse no Seesam mātes uzņēmuma Somijā un pielāgota Latvijas lauksaimnieku vajadzībām un vēlmēm.

Īpašs piedāvājums zemnieku saimniecībām

Viss par vienu cenu!

Īpašs apdrošināšanas piedāvājums zemnieku saimniecībām

Ieguvumi:

 • nodokļu atlaides uzņēmumam;
 • darbinieku veselības apdrošināšana uzlabo uzņēmuma darba efektivitāti:
 • sociāli atbildīga darba devēja reputācija, kas palielina darbinieku lojalitāti uzņēmumam;
 • netiek piemērota piemaksa par dalītajiem maksājumiem - maksājums ik pa 3 mēnešiem.
Īpašuma apdrošināšana

Apdrošinājuma ņēmējs īpašuma apdrošināšanai var izvēlēties aizsardzību:

 • pret “nosauktiem” riskiem (tai skaitā, bet ne tikai: uguns, zibens, vētra, trešo personu prettiesiska rīcība, transporta līdzekļu trieciens, elektriskas dabas parādība) vai
 •  pret “visiem” riskiem (apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma jebkurus pēkšņus un iepriekš neparedzētus tiešus fiziskus bojājumus vai materiālus zaudējumus, kas nav minēts kā izņēmuma cēlonis).

Apdrošinot kustamo un nekustamo īpašumu, polisi iespējams papildināt ar iekārtu salūšanas riska apdrošināšanu. Papildus ierastajam apdrošināšanas segumam, lauksaimnieku apdrošināšana ir spēkā:

 • uz kopīpašumā esošajām iekārtām;
 • uz apdrošinājuma ņēmējam valdījumā nodoto īpašumu (graudi, iekārtas, dzīvnieki);
 • saistībā ar savvaļas dzīvnieku radītiem zaudējumiem īpašumam, kas atrodas ēkās;
 • laikā, kamēr objektā notiek celtniecības vai remonta darbi.
Lauksaimniecības tehnikas apdrošināšana

Lauksaimniecības tehnika tiek apdrošināta pret “visiem riskiem”. Tas nozīmē, ka apdrošināšana paredz kompensēt jebkurus pēkšņus un neparedzamus ārējus zaudējumus, t.sk. (bet neierobežojot ar) uguns, dabas stihijas, tehnikas apgāšanās, nogrimšanas, dažādu priekšmetu (koku, stabu) uzkrišanas, zādzības, laupīšanas, vandālisma u. c. iemeslu dēļ, kas saskaņā ar noteikumiem nav atrunāti kā izņēmumi, kuru rezultātā tiek ierobežota iekārtas pielietojamība un ir nepieciešams tās remonts vai nomaiņa.

Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītās saimniecības robežās, kā arī laikā, kad apdrošināšanas objekts tiek pārvadāts vai piedalās ceļu satiksmē.

Papildus tehnikas “visu risku” apdrošināšanai polisi iespējams papildināt ar nelaimes gadījumu apdrošināšanu (lauksaimniecības tehnikas vadītājam).

Ja būs iestājies apdrošināšanas gadījums, kad daļēji zaudējumi vai bojājumi nodarīti tehnikai,
kas nav vecāka par 5 gadiem,  Seesam atlīdzinās izdevumus par tehnikas remontu, kas veikts, izmantojot jaunas detaļas.

Lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšana

Lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšana sedz zaudējumus, ja apdrošinātais dzīvnieks:

 • gājis bojā nelaimes gadījuma rezultātā (tai skaitā, bet ne tikai):
  elektriskās strāvas iedarbības dēļ;
  zvēru un klaiņojošu suņu uzbrukumu dēļ;
  čūsku vai indīgu kukaiņu kodienu dēļ;
  noslīkšanas, transportlīdzekļu trieciena dēļ;
  saules vai karstuma dūriena dēļ;
  saindējoties ar indīgiem augiem, ķīmiskām vai toksiskām vielām;
  nosmokot, nožņaugšanās dēļ, gūstot apdegums vai apsaldējumus;
  mājdzīvniekiem ejot bojā dzemdību laikā;
 • gājis bojā akūtas slimības rezultātā;
 • pēc veterinārārsta norādījuma ir jālikvidē;
 • ir pazudis ganību laikā.

Mēs segsim arī:

 • Izdevumus par transportēšanu uz kautuvi
 • Likvidēšanas izdevumus uz vietas (ja tādi rodas)
 • Zaudējumus transportēšanas laikā
 • Zaudējumus celtniecības vai pārbūves darbu laikā
Saimnieciskās darbības pārtraukuma apdrošināšana

Saimnieciskās darbības pārtraukšanas riska apdrošināšana paredz atlīdzināt ar uzņēmējdarbības pārtraukšanu saistītus peļņas zaudējumus, ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā apdrošinātā lauku saimniecība nespēj veikt saimniecisko darbību un tam par iemeslu ir apdrošinātā un saimnieciskās darbības veikšanai paredzētā īpašuma – ēku, iekārtu, krājumu, lopu u. c. – materiāli bojājumi vai zaudējumi, kas radušies apdrošināto risku dēļ.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ietver sekojošu zaudējumu/kaitējumu segumu:

 • saistībā ar saimnieciskās darbības veikšanas laikā radītajiem zaudējumiem;
 • saistībā ar pieteikumā norādīto īpašumā/valdījumā/turējumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu;
 • saistībā ar apdrošinātajam piederošo mājlopu/mājdzīvnieku izkļūšanu no aploka vai sētas;
 • saistībā ar piedalīšanos dažādos pasākumos (tirgi, gadatirgi, izstādes u. tml.);
 • saistībā ar civiltiesisko atbildību par produkciju. Ar “produkciju” tiek saprasts lauksaimniecības produkts – gala produkts vai starpprodukts, ko apdrošinātais ražo un/vai pārdod patērētājiem, kā arī lauku tūrisma ietvaros (viesu māja, viesnīca) sniegtie ēdināšanas pakalpojumi.

Papildus var iekļaut sekojošu zaudējumu segumus:

 • saistībā ar lauku tūrisma piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • saistībā ar pēkšņu un neparedzētu apkārtējās vides piesārņojumu;
 • zaudējumi nomātajām telpām;
 • saistībā ar darba devēja civiltiesisko atbildību.
Saņemt piedāvājumu


Noteikumi un pieteikumi


Vairāk par Lauksaimnieku apdrošināšanu


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.