OCTA


OCTA – Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu Apdrošināšana. OCTA mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses, kā arī regulēt attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, lietotājiem un apdrošinātājiem, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

OCTA polise īsumā

 • Tā ir obligāti jāiegādājas ikviena transportlīdzekļa īpašniekam.
 • Viena OCTA polise attiecas uz vienu transportlīdzekli.
 • OCTA polise garantē to, ka ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar šo ceļu satiksmes negadījumu.
 • Ja nav iegādāta OCTA polise konkrētajam transportlīdzeklim, ceļu satiksmē piedalīties nedrīkst.
 • OCTA polise nodrošina to, ka negadījumu izraisījušajai personai nav no saviem līdzekļiem jāsedz zaudējumi, kas radušies cietušajai personai, taču negadījumu izraisījušajai personai tiks pazemināta Bonus-Malus klase, kas nozīmē dārgāku OCTA polisi nākamajā gadā.
 • Ja radies ceļu satiksmes negadījums, iesaistītajām personām ir vai nu jāaizpilda saskaņotais paziņojums, vai arī jāsauc policija, kas sastādīs protokolu par satiksmes negadījumu.
Kas ir OCTA polise, un kā tā darbojas?

OCTA polises darbību regulē “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums”, kas ir spēkā no 2004. gada 1. maija.

OCTA ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. Tā garantē, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, zaudējumus cietušajam sedz vainīgā transportlīdzekļa apdrošinātājs OCTA atbildības limitu ietvaros.

OCTA polise ir obligāta visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. To iegādājas vai nu transportlīdzekļa īpašnieks, vai arī īpašnieka vārdā to var iegādāties konkrētā transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs.

Ja tiek izmantots darba transportlīdzeklis vai dienesta transportlīdzeklis, OCTA polises iegāde ir šī transportlīdzekļa īpašnieka pienākums, ne tiesīgā lietotāja pienākums. Tas ir – ja darbinieks izmanto uzņēmuma transportlīdzekli darba vajadzībām, šī transportlīdzekļa OCTA polises iegāde ir darba devēja pienākums.

Ko kompensē OCTA polise?

OCTA kompensē gan mantiskos un materiālos zaudējumus, gan arī personai radušos fizisko kaitējumu, kas var būt saistīts ar veselības stāvokļa pasliktināšanos vai nāvi.

Kādus mantiskos zaudējumus sedz OCTA polise:

 • transportlīdzekļa bojājumus vai bojāeju;
 • ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājumus vai bojāeju;
 • citai personai piederošā īpašuma bojājumus vai bojāeju;
 • izdevumus, kas radušies cietušo personu glābšanas darbu laikā;
 • izdevumus par cietušās personas nogādāšanu ārstniecības iestādē, izmantotā transportlīdzekļa bojājumus vai par šā transportlīdzekļa salona sasmērēšanu;
 • izdevumus par transportlīdzekļa evakuāciju no notikuma vietas;
 • kaitējumu videi.

Personai radušies zaudējumi jeb nemateriālie zaudējumi, kas var būt saistīti ar fiziskām sāpēm, garīgām ciešanām u.tml., ko kompensē OCTA polise:

 • par ārstēšanos un pārejošo darbnespēju;
 • par paliekošo darbspēju zudumu;
 • kad iestājusies cietušās personas nāve;
 • kompensācija bojā gājušās personas apgādājamajiem;
 • apbedīšanas izdevumu segšana;
 • par traumu, sakropļojumu vai invaliditāti.

OCTA polise var tikt izmantota arī tam, lai segtu dažādus citus radušos zaudējumus, piemēram:

 • Tādu izdevumu atlīdzināšana, kas saistīta ar valsts vai pašvaldību budžetu.
 • Tādu zaudējumu atlīdzināšana, kas saistīti ar trešās personas mantai nodarītiem zaudējumiem (kaitējums videi, ar transportlīdzekļa evakuāciju saistīti izdevumi, ar glābšanas darbiem saistīti izdevumi, citai personai piederošam īpašumam nodarīti bojājumi, ceļam, kādai būvei vai ēkai radīti bojājumi u.tml.).
 • Zaudējumi, kas saistīti ar neatgriezenisku transportlīdzekļa bojājumu (tas ir – transportlīdzeklis ir bijis pakļauts tik apjomīgiem bojājumiem, ka tā labošana vai nu nav iespējama, vai arī nav ekonomiski pamatota).
 • Tādi zaudējumi vai bojājumi, kas nodarīti vairāku citu personu mantai.
OCTA atbildības limiti

No 01.06.2012 noteiktie OCTA atbildības limiti:

 • personai nodarītie zaudējumi – līdz 5 000 000 eiro neatkarīgi no cietušo personu skaita;
 • mantai nodarītie zaudējumi – līdz 1 000 000 eiro neatkarīgi no trešo personu skaita.

Ārzemēs notikušajiem negadījumiem tiek piemēroti tās valsts atbildības limiti, kurā negadījums noticis. Daudzās valstīs  civiltiesiskās atbildības limits nav noteikts – tam nav ierobežojumu.

Kāpēc Seesam OCTA ir labākā OCTA apdrošināšana?

Seesam OCTA polise ir pārdomāts un uz klientu ērtībām vērsts pakalpojums. Izvērtējot klienta vajadzības un ikdienas paradumus, Seesam klientu apkalpošanas speciālists var piedāvāt izvēlēties parastu OCTA polisi, Zelta OCTA polisi (plašāks risku segums arī tad, ja apdrošinātā persona ir negadījuma izraisītājs), vai arī klāt KASKO polisi.

Seesam visus gadījumus izskata individuāli un sniedz atzinumu par atlīdzības izmaksāšanu pēc iespējas īsākā laikā. Tiek ievērots princips, ka lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu tiek pieņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc visu ar apdrošināšanas gadījumu saistīto dokumentu saņemšanas.

Tāpat klienti novērtē iespēju apdrošināšanas atlīdzību saņemt naudā. Apdrošināšanas atlīdzību var saņemt divos veidos – vai nu segt ar negadījumu saistītās remonta izmaksas pilnvarotā servisa iestādē, vai arī saņemt naudā saskaņā ar eksperta atzinumu par bojājumu apmēriem un izmaksājamo atlīdzību.

Seesam OCTA polise darbojas arī ārzemēs. Lietotāju ērtībām ir pieejams uzziņu tālrunis, kurā zinoši klientu apkalpošanas speciālisti paskaidros, kā labāk rīkoties katrā konkrētajā situācijā. Katrā ziņā – arī tiem negadījumiem, kas notikuši citās valstīs, nepieciešams aizpildīt saskaņoto paziņojumu vai izsaukt policiju, pēc iespējas detalizētāk nofotografēt negadījuma apstākļus un fiksēt otra negadījumā iesaistīta transportlīdzekļa numuru. Atgriežoties Latvijā, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā var precizēt, kurā iestādē jāpiesaka attiecīgais negadījums.

Ja apdrošinātā persona ir ārzemēs izraisīta negadījuma vainīgā puse, pēc visu apstākļu fiksēšanas un atgriešanās Latvijā tas pēc iespējas ātrāk ir jāpaziņo Seesam Atlīdzību departamentam, kā arī jāsniedz paskaidrojums par negadījuma apstākļiem. Tāpat negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis pēc pieprasījuma ir jāatrāda Seesam ekspertam stāvoklī, kādā tas ir bijis pēc avārijas.

Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt atlīdzību?

Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, transportlīdzekļu vadītājiem vispirms jāizvērtē situācija – cik transportlīdzekļu ir iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā, vai nav cietušas trešās personas vai trešo personu manta, kā arī – vai transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kas aizliedz piedalīties ceļu satiksmē.

Ja negadījumā ir iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, ja ir cietušas trešās personas vai trešo personu manta vai ja transportlīdzekļiem ir radušies bojājumi, kuru dēļ tiem ir aizliegts turpmāk piedalīties ceļu satiksmē, ir jāizsauc ceļu policija.

Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietušas tikai divas puses un nevienam no transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kas aizliegtu turpmāk piedalīties ceļu satiksmē (un attiecīgi atstāt arī negadījuma vietu), tad transportlīdzekļu vadītāji var nesaukt ceļu policiju un, savstarpēji vienojoties par būtiskākajiem negadījuma apstākļiem, aizpildīt saskaņoto paziņojumu.

Tālākā rīcība, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus apdrošinātājam un saņemtu atlīdzību. 

Jāvēršas pie sava apdrošinātāja un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • saskaņotais paziņojums (ja tāds ir aizpildīts) vai izziņa no policijas (ja negadījums noticis apstākļos, par kuriem nevar aizpildīt saskaņoto paziņojumu);
 • apdrošinātā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
 • transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja vadītāja apliecība;
 • atkarībā no apstākļiem – citi ar ceļu satiksmes negadījumu saistītie dokumenti, piemēram, fotofiksācijas, liecinieku liecības u.tml.

Dokumentus var iesniegt klientam ērtākajā veidā – vai nu klientu apkalpošanas centrā, vai arī virtuāli Seesam tīmekļvietnē.

Visas tālākās darbības veic apdrošinātājs – norīko ekspertu, kurš veiks ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā apdrošinātā transportlīdzekļa apskati, pēc tam izvērtē apdrošināšanas pieteikumu, konkrētā ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksu.

Ir divi veidi, kā var saņemt atlīdzību – vai nu naudas veidā, vai arī kā apmaksātu remontu.

Izvēloties atlīdzību naudā, tiek izmaksāti 70% no eksperta aprēķinātās zaudējumu summas. Pārējos 30% var saņemt tad, ja 4 mēnešu laikā pēc negadījuma tiek iesniegts rēķins par veiktu remontu, kā arī maksājumu apliecinoši dokumenti.

Izvēloties uzreiz segt remonta izmaksas, jādodas uz autoservisu. Serviss saskaņo remonta tāmi ar apdrošinātāju, klients ar autoservisu saskaņo laiku, kad veicams remonts. Transportlīdzekļa remonts tiek veikts saskaņā ar izveidoto un apstiprināto tāmi.

Kā OCTA polises noteikumi darbojas attiecībā uz vainīgo pusi?

OCTA polise sedz transportlīdzekļa remonta izmaksas un ar veselības bojājumiem saistītās izmaksas tikai cietušajai pusei. Negadījumā vainīgajai pusei zaudējumu atlīdzība netiek nodrošināta. Lai pasargātu sevi un savu mantu situācijās, kad netīši sanācis izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, ir jāiegādājas KASKO polise – tā sedz zaudējumus arī tai pusei, kura vainojama ceļu satiksmes negadījumā.

Negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītāja pienākumi:

 • 10 dienu laikā no negadījuma rašanās brīža jāsniedz paskaidrojums, ko visērtāk izdarīt, izmantojot apdrošinātāja piedāvāto veidlapu.
 • Kopā ar paskaidrojumu jāiesniedz kāds no trim dokumentiem – vai nu saskaņotais paziņojums, vai Ceļu policijas izrakstīts protokols, vai arī situācijā, kad negadījums noticis ārvalstīs – atbilstoši konkrētās valsts normatīvajiem aktiem noformēts dokuments. Dokumentus var iesniegt gan klātienē, gan elektroniski.
 • Fotofiksācijas. Ja iespējams, jāfiksē pēc iespējas precīzākas negadījuma detaļas – negadījuma kopskats, transportlīdzekļa kopskats (tā, lai būtu redzama arī numura zīme), bojājumi, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā.

Svarīgi atcerēties, ka ekspertam, kas izskatīs OCTA pieteikumu, var būt svarīgi arī apskatīt negadījumu izraisījušo transportlīdzekli, tādēļ pieteikuma izskatīšanas laikā transportlīdzeklis jāsaglabā tādā stāvoklī, kādā tas bijis pēc avārijas. Šis transportlīdzeklis pēc iespējas īsā laikā ir jāatrāda Seesam ekspertam, kas izvērtēs apstākļus, kā arī – ir jāuzraksta paskaidrojums par negadījuma apstākļiem.

Kādi ir transportlīdzekļa vadītāja pienākumi?

Transportlīdzekļa vadītājam, kurš ir iegādājies OCTA apdrošināšanu, būtībā ir tikai divi pienākumi – pēc citas ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas pieprasījuma sniegt informāciju par apdrošināšanas līgumu un attiecīgo apdrošinātāju. Latvijas teritorijā OCTA apdrošināšana tiek reģistrēta datubāzē, līdz ar to nav nepieciešams līdzi vest papīra formāta apdrošināšanu apliecinošu dokumentu, savukārt izbraucot ārpus valsts, līdzi obligāti jābūt polisei izdrukātā veidā, kas apliecina, ka transportlīdzeklim ir iegādāta obligātā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Otrs transportlīdzekļa vadītāja pienākums – likumā noteiktajā kārtībā ziņot savam apdrošinātājam, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums. Savukārt, ja apdrošināšanas atlīdzība ir izmaksājama no Garantijas fonda, tad par apdrošināšanas gadījumu ir jāziņo Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

 

Kas ir regresa tiesības?

OCTA apdrošināšana vairākumā gadījumu garantē to, ka satiksmes negadījumā cietusī persona saņems kompensāciju par bojājumiem, kas radušies satiksmes negadījumā, savukārt negadījumā vainīgajai personai, kurai ir OCTA apdrošināšana, šie zaudējumi nebūs primāri jāsedz no saviem līdzekļiem. Taču var būt arī izņēmuma situācijas, kad tiek piemērotas regresa tiesības un vainīgajai pusei tomēr ir jāmaksā cietušajai pusei. OCTA likums nosaka, ka atsevišķos gadījumos cietušajam izmaksāto naudu regresa kārtībā var piedzīt no vainīgās puses, piemēram:

 • ja autovadītājs, kurš izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, atstājis notikuma vietu;
 • ja viņš izraisījis avāriju, būdams alkohola vai citu apreibinošu, psihotropu, psihotoksisku vai narkotisku vielu iespaidā;
 • ja negadījumu izraisījušais autovadītājs atteicies no pārbaudes, kas paredzēta alkohola vai citu psihotropu vai psihotoksisku vielu klātbūtnes konstatēšanai;
 • ja negadījumu izraisījušais autovadītājs nav likumā noteiktajā veidā aizpildījis un iesniedzis saskaņoto paziņojumu;
 • ja autovadītājs nav iesniedzis apdrošinātājam dokumentus par negadījuma apstākļiem, kad apdrošinātājs tādus ir pieprasījis;
 • ja autovadītājs sēdies pie transportlīdzekļa stūres bez atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecības.

Tāpat regresa noteikumi var tikt piemēroti, ja transportlīdzeklis ziemā (laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam) nav ticis aprīkots ar atbilstošām ziemas riepām, kuru protektora dziļums ir vismaz 4 mm.

Regresa prasības var tikt vērstas arī pret personu, kas nodarījumu paveikusi apzināti un ar ļaunu nolūku.

Kā tiek novērtēti mantai nodarītie zaudējumi?

Apdrošinātājs ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas pieteikuma saņemšanas nodrošina tās personas bojātās mantas apskati, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Zaudējumu apmēru nosaka apdrošinātāja nozīmēts eksperts.

Zaudējumu pieteicējs var izvēlēties – saņemt zaudējumu kompensāciju naudā vai arī segtu remonta izmaksu veidā. Remonta tāme tiek saskaņota ar autoservisu.

Kā tiek aprēķinātas OCTA cenas?

OCTA cenas nosaka divi galvenie faktori – apdrošināmā transportlīdzekļa veids un personas, kura veic transportlīdzekļa apdrošināšanu, Bonus-Malus klase. Tad attiecīgi tiek izmantots OCTA kalkulators, kas aprēķina apdrošināšanas prēmiju.

OCTA apdrošināšana sedz ne tikai cietušā transportlīdzekļa remonta izmaksas, bet arī kompensē tos zaudējumus, kas radušies trešajām personām, kompensē izdevumus valstij un pašvaldībām, kas varētu būt radušies par ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī kompensē tos izdevumus, kas valstij vai pašvaldībām varētu būt radušies no ceļu satiksmes negadījumā saistībā ar cietušās personas citu izdevumu, piemēram, slimības lapu, pensiju, pabalstu saistībā ar invaliditāti un apgādājamiem, apmaksāšanu.

Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji ir aprēķinājuši, ka apdrošināšanas prēmijas īsti nesedz visus tos izdevumus, ko rada OCTA apdrošināšana, taču zemo cenu tirgū nodrošina galvenokārt konkurence.

Pašreizējā OCTA polises cenas noteikšanas politika, ņemot vērā transportlīdzekļa Bonus-Malus klasi, ir laba sistēma, kas atalgo uzmanīgus transportlīdzekļu vadītājus, kas piesardzīgi piedalās ceļu satiksmē. Savukārt pārgalvīgi transportlīdzekļu vadītāji, kam apdrošināšanas periodā ir gadījies izraisīt ceļu satiksmes negadījumu (un attiecīgi radīt zaudējumus iesaistītajām pusēm), par OCTA polisi maksā vairāk. Braukt piesardzīgi – tas ir labākais veids, kā ietaupīt līdzekļus, iegādājoties OCTA polisi.

OCTA Bonus-Malus klase

Transportlīdzekļu īpašnieku statusu iedala Bonus-Malus klasēs no 1. (zemākā klase) līdz 17. (augstākā klase). Šāds iedalījums klasēs ieviests tādēļ, lai motivētu autovadītājus būt piesardzīgiem un uzmanīgiem uz ceļa. Klases mudina autovadītājus braukt, maksimāli izvairoties no jebkādu ceļu satiksmes negadījumu izdarīšanas un piedaloties ceļu satiksmē droši. LTAB katru gadu 15. septembrī visiem transportlīdzekļu īpašniekiem veic Bonus-Malus klases pārrēķinu. Esošā Bonus-Malus klase par katru gadu, kas nobraukts bez negadījumiem, tiek paaugstināta par vienu pakāpi.

Ja gada laikā ir izraisīts viens vai vairāki satiksmes negadījumi, transportlīdzekļa īpašnieka Bonus-Malus klase attiecīgi tiek pazemināta par noteiktu apjomu. Ja gads ir aizvadīts bez negadījumiem, Bonus-Malus klase tiek paaugstināta. Tiesa, klase tiek paaugstināta tikai tad, ja aizvadītajā gadā transportlīdzekļa vadītājam ir bijusi aktīva OCTA polise. Tiem autovadītājiem, kas nav piedalījušies ceļu satiksmē, Bonus-Malus klase netiek ne paaugstināta, ne pazemināta.

Jo augstāka Bonus-Malus klase, jo mazāk jāmaksā par OCTA polisi. Visiem jaunajiem transportlīdzekļu vadītājiem tiek piešķirta vidēja Bonus-Malus klase. Pēc veiksmīga ceļu satiksmē pavadīta gada tā tiek paaugstinātā, tādējādi autovadītājs iegūst iespēju iegādāties OCTA polisi lētāk.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.