Īpašuma apdrošināšana


Seesam īpašuma apdrošināšana ik gadu palīdz simtiem ģimeņu atjaunot savas mājas, dzīvokļus pēc nelaimes gadījumiem - ugunsgrēkiem, applūšanas, noplūdes, zādzības u.c.

Mūsu īpašuma apdrošināšana izveidota tā, lai nodrošinātu vispārīgu finansiālu aizsardzību, tāpēc vienlacīgi ir iespēja apdrošināt arī mājoklī esošās mantas (iedzīvi), kā arī īpašnieka civiltiesisko atbildību un īpašnieku un tā ģimenes locekļus pret nelaimes gadījumiem.

Papildus tradicionālajai īpašuma apdrošināšanai Seesam ir izveidojuši īpaši izdevīgu piedāvājumu sērijveida dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem - Istabas polise. Tās cena ir atkarīga no istabu skaita dzīvoklī. Divu istabu dzīvoklim šāda polise maksā vien 35 EUR gadā. Par to vairāk vari uzzināt šeit.

Kādu īpašumu var apdrošināt?

Mājoklis – nekustamais īpašums  – privātmāja, dzīvoklis, palīgbūves (piemēram, saimniecības ēka, pirts, garāža u.c.). Atsevišķi saskaņojot, ir iespējams apdrošināt jaunbūves vai nekustamos īpašumus, kas ir rekonstrukcijas stadijā, kā arī teritorijas labiekārtojumu (palīgbūves, žogi, vārti u.c.), ja labiekārtojuma vērtība pārsniedz segumā iekļautā labiekārtojuma apdrošinājuma summu.

Vienlaicīgi tiek apdrošināti mājokļa visi konstruktīvie elementi un to sastāvdaļas – stiklojums, durvis, kāpnes, iekšējā un ārējā apdare, mājokļa komunikāciju sistēmas (apkures un dzesēšanas, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmas, cauruļvadi, elektroinstalācijas u.c.), kā arī citas mājokļa neatņemamas sastāvdaļas.

Iedzīve – kustamais īpašums – rakstiski deklarētā manta, t. i., mēbeles, sadzīves elektrotehnika, audiotehnika, videotehnika, datortehnika, apģērbs, sadzīves piederumi, aprīkojums u. c.

Pret kādiem riskiem var apdrošināt īpašumu?

Īpašumu var apdrošināt pret visiem riskiem, izvēloties visu risku segumu, vai apdrošināt konkrētus riskus:

Pamata riski:

 • uguns
 • zibens spēriens
 • eksplozija
 • lidaparāta, tā daļu vai tā kravas uzkrišana
 • vētra, krusa
 • ūdens, apkures un/vai kanalizācijas sistēmas avārijas
 • zādzība ar ielaušanos, laupīšana; mainīt uz  zādzība pēc ielaušanās, laupīšana
 • trešo personu prettiesiska rīcība
 • zemestrīce
 • transporta līdzekļa trieciens
 • Seesam 24/7 mājokļa dienests (tālr. 67061000);
 • mājokļa aizvietošana.

Papildu riski:

 • applūšana
 • sniega vai ledus svars
 • koku, mastu vai stabu nogāšanās
 • stiklojuma saplīšana
 • elektriskas dabas parādības
 • plūdi
 • remonts kaimiņos
 • inženiertehniskās komunikācijas
 • nokrišņu ūdens
 • remonta darbi
 • būvniecības darbi
 • īrnieku nodarītie zaudējumi
Mājai

 • Darba devēja dators u. c. mantas iekļautas iedzīves apdrošināšanas segumā
  Apdrošinot mājokļa iedzīvi, automātiski būs apdrošināts:
  1. Ziemas/vasaras auto riepu komplekts (limits – 1 000 €);
  2. Darba devēja īpašums, piemēram, dators, kuru apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai līdzapdrošinātais lieto apdrošinātajā adresē (limits – 1 000 €);
  3. Iedzīve, kas atrodas saimniecības u. c. palīgēkās (limits – 1 000 €).
 • Tikai puse no pašriska, ja privātmāja ir apsargāta
  Pašrisks tiek samazināts par 50 %, ja objekts, kurā zaudējumi radušies risku “Uguns” vai “Zādzība” rezultātā, negadījuma brīdī ir bijis pieslēgts pretielaušanās un ugunsdrošības trauksmes sistēmai.

 • Garāžas un saimniecības ēkas
  Atlīdzinām zaudējumus, kas radīti garāžām un/vai saimniecības ēkām, ja to kopējā platība nepārsniedz 20 kvadrātmetrus un tās atrodas apdrošināšanas polisē norādītajā adresē.

 • Stiklojuma bojājumiem netiek piemērots pašrisks
  Pašrisks netiek piemērots dzīvokļu un dzīvojamo ēku stiklojumam līdz
  3 m2par katru stiklojuma virsmu.

 • Applūšana vieglas neuzmanības dēļ
  Sedzam zaudējumus ūdens noplūdes gadījumos, ja tas noticis apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātās personas vai līdzapdrošinātās personas vieglas neuzmanības dēļ. Piemēram, aizmirsts aizvērt ūdens krānu vannas istabā, kā rezultātā applūdis dzīvoklis. Risks: Applūšana.

 • Apdrošinātas ārējās komunikācijas privātmājas teritorijā
  Sedzam zaudējumus par ārējo komunikāciju bojājumiem apdrošināšanas objekta adreses ietvaros – gāzes un tvaika caurulēm, kabeļiem un elektrolīnijām līdz to pieslēgumam publiskajam tīklam.

 • Iekļauta teritorijas labiekārtojuma apdrošināšana
  Apdrošinot privātmāju, bez papildu maksas tiks apdrošināts arī žogs, stacionāri uzstādīti soliņi, galdi, karogu masti, rotaļu laukuma un apgaismojuma elementi.

 • Inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanas izmaksas
  Sedzam atjaunošanas vai remonta (t.sk. uzstādīšanas) izmaksas gan par bojājumu radītajām sekām, gan arī par avārijas rezultātā bojātajiem cauruļvadiem, iekārtām un tvertnēm, no kurām notika šķidruma vai tvaika noplūde. Risks: Inženiertehniskās komunikācijas.

 • Grafiti krāsojumi
  Sedzam zaudējumus (limits – 1 000 €), kas radušies, ja īpašums ticis apzīmēts, piemēram, ar grafiti krāsojumiem. Risks: Trešo personu prettiesiska rīcība.

 • Transporta līdzekļa trieciens 
  Sedzam zaudējumus arī tad, ja apdrošinājuma ņēmējs, vadot savu transportlīdzekli, vieglas neuzmanības dēļ ir izraisījis bojājumus apdrošinātajam privātīpašumam. Risks: Transporta līdzekļa trieciens.

 • Elektriskie riski bez atlīdzības ierobežojuma
  Zaudējumus, kas radīti elektroniskajām ierīcēm (TV, video, audio) elektrības tīklā radušās īssavienojuma vai pārsprieguma dēļ, atlīdzinām bez ierobežojuma limita (iedzīves apdrošinājuma summas ietvaros). Risks: Elektriskas dabas parādības.

 • Krītoši koki
  Segsim jūsu īpašumam nodarītos zaudējumus, ja tos radījuši krītoši koki, neatkarīgi no tā, kādos laika apstākļos tas noticis (vētrā vai bezvējā). Risks: Koku, mastu vai stabu nogāšanās.

 • Sniega svars (bez konkrētiem ierobežojumiem)
  Sedzam zaudējumus par sniega svara nodarītajiem bojājumiem ēkas konstrukcijām. Risks: Sniega vai ledus svars.

 • Durvju slēdzenes 
  Standartsegumā tiek atlīdzinātas izmaksas par bojāto slēdzeņu iegādi un nomaiņu (limits – 150 €) bez pašriska piemērošanas, ja apdrošinātajā īpašumā notikusi ielaušanās, zādzība vai tās mēģinājums.

 • Iedzīves apdrošināšana ir spēkā arī ārpus mājokļa
  Apdrošinot iedzīvi, tā būs apdrošināta, arī atrodoties ārpus īpašuma teritorijas jebkurā vietā Latvijā. Pilnā vērtībā sedzam bērnu ratiņiem, slēpēm, riteņiem, video un audio aparatūrai, datoram, video tehnikai un/vai fotoaparātam nodarītos zaudējumus, ja ārpus mājokļa ir notikusi laupīšana, zādzība vai ceļu satiksmes negadījums, piemēram, noticis satiksmes negadījums, kurā bojāts velosipēds un/vai portatīvais dators, vai notikusi laupīšana, kurā zaudēta foto vai video aparatūra.

 • Dokumentu atjaunošanas izdevumi 
  Ja ir apdrošināta iedzīve, tad, iestājoties polisē atrunātajiem riskiem, apdrošinātājs atlīdzina izmaksas, kas ir nepieciešamas automašīnas atslēgu, maksājumu karšu, kā arī īpašumu un personu apliecinošu dokumentu atjaunošanai. Atlīdzības limits – 1 000 €.

 • Atlīdzība par sala sabojātām ūdens sistēmām
  Sedzam zaudējumus, ja sasalšanas rezultātā ir bojātas apkures, ūdens apgādes un/vai kanalizācijas  sistēmas. Risks: Ūdens, apkures un/vai kanalizācijas sistēmas avārijas.

 • Iedzīves apdrošināšana bez mantu saraksta
  Kustamo mantu un aktīvās atpūtas aprīkojumu ir iespējams apdrošināt bez mantu uzskaitījuma saraksta.

 • Atlīdzība par stiklojuma bojājumiem, neatkarīgi no to rašanās iemesla
  Sedzam zaudējumus par stiklojuma bojājumiem, kas radušies jebkura iemesla dēļ, tai skaitā, ja stikls ir izsists apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļu neuzmanības dēļ. Šā riska segums ir spēkā, ja stiklojums ir apdrošināts kā atsevišķs objekts.

 • Mājokļa aizvietošana no pirmās dienas
  Ja apdrošinātais mājoklis pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās kļūst nepiemērots dzīvošanai, mājokļa aizvietošana tiek nodrošināta no pirmās dienas. Limits – 1 240 € (mēnesī), dienas limits – 40 €.

 • Jaunu iedzīves priekšmetu aizvietošana
  Jaunvērtībā apdrošināta iedzīve, ja tā nav vecāka par 2 (diviem) gadiem, tiek aizvietota ar jaunu mantu.

 • Juvelierizstrādājumi un gleznas 
  Apdrošinot iedzīvi, papildus tiek apdrošināti juvelierizstrādājumi un gleznas. Maksimālais atlīdzības limits – 1 000 EUR par vienu apdrošināšanas gadījumu.

 • Iebūvētās mēbeles
  Apdrošinot iekšējo apdari, tiek apdrošinātas iebūvētās mēbeles.

 • Mājdzīvnieku (suņu un/vai kaķu) apdrošināšana
  Atlīdzinām izdevumus par līdzvērtīga mājdzīvnieka iegādi, ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā iestājusies mājdzīvnieka nāve.

 • Atlīdzinām īrnieku radītos zaudējumus
  Atlīdzinām zaudējumus, kurus radījuši īrnieki, prettiesiski iznīcinot vai sabojājot apdrošināto objektu. Risks: Īrnieku nodarītie zaudējumi

 • Apzaļumošanas elementu apdrošināšana 
  Atlīdzinām zaudējumus, kas radīti dzīvžogiem, zālājiem, dekoratīvajiem apstādījumiem un/vai augļu kokiem, ja tie atrodas ēkai piesaistītajā gruntsgabalā un ir nožogoti.

Dzīvoklim

 • Tikai puse no pašriska, ja dzīvoklis ir apsargāts
  Pašrisks tiek samazināts par 50 %, ja objekts, kurā zaudējumi radušies risku “Uguns” vai “Zādzība” rezultātā, negadījuma brīdī ir bijis pieslēgts pretielaušanās un ugunsdrošības trauksmes sistēmai.

 • Remontdarbi kaimiņos
  Sedzam zaudējumus, kas radušies apdrošinātā objekta konstruktīvajiem elementiem un apdarei saistībā ar kaimiņu dzīvoklī notiekošiem remontdarbiem, piemēram, sienā tiek izurbts caurums utt. Risks: Remonts kaimiņos.

 • Sniega vai nokrišņu ūdens noplūde caur jumtu
  Sedzam zaudējumus apdrošinātajām telpām, ja zaudējumu iemesls ir sniega vai nokrišņu ūdens iekļūšana Apdrošināšanas objektā caur jumta un/vai sienu konstrukciju šuvēm un/vai salaiduma vietām. Šos zaudējumus atlīdzinām, ja ēkas apsaimniekošana nav bijusi dzīvokļa īpašnieka pienākums un dzīvoklis ir pastāvīgi apdzīvots. Risks: Nokrišņu ūdens.

 • Darba devēja dators u. c. mantas iekļautas iedzīves apdrošināšanas segumā
  Apdrošinot mājokļa iedzīvi, automātiski būs apdrošināts:
  1. Ziemas/vasaras auto riepu komplekts (limits – 1 000 €);
  2. Darba devēja īpašums, piemēram, dators, kuru apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai līdzapdrošinātais lieto apdrošinātajā adresē (limits – 1 000 €);
  3. Iedzīve, kas atrodas saimniecības u. c. palīgēkās (limits – 1 000 €).
 • Stiklojuma bojājumiem netiek piemērots pašrisks
  Pašrisks netiek piemērots dzīvokļu un dzīvojamo ēku stiklojumam līdz
  3 m2par katru stiklojuma virsmu.

 • Applūšana kaimiņa nevērības dēļ
  Standartsegumā paredzēta atlīdzība par zaudējumiem, kas klientam radušies kaimiņa nevērības dēļ. Piemēram, klienta īpašums applūdis kaimiņos aizsērējušas kanalizācijas caurules vai vaļā atstāta ūdens krāna dēļ. Risks: Ūdens, apkures un/vai kanalizācijas sistēmas avārijas.

 • Applūšana vieglas neuzmanības dēļ
  Sedzam zaudējumus ūdens noplūdes gadījumos, ja tas noticis apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātās personas vai līdzapdrošinātās personas vieglas neuzmanības dēļ. Piemēram, aizmirsts aizvērt ūdens krānu vannas istabā, kā rezultātā applūdis dzīvoklis. Risks: Applūšana.

 • Inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanas izmaksas
  Sedzam atjaunošanas vai remonta (t.sk. uzstādīšanas) izmaksas gan par bojājumu radītajām sekām, gan arī par avārijas rezultātā bojātajiem cauruļvadiem, iekārtām un tvertnēm, no kurām notika šķidruma vai tvaika noplūde. Risks: Inženiertehniskās komunikācijas.

 • Arī pagrabs, kāpņu telpa un jumts ir apdrošināti
  Sedzam zaudējumus, kas ir nodarīti kopīpašumam ārpus apdrošinātā dzīvokļa. Atlīdzinām dzīvokļa apdrošinātos riskus arī koplietošanas telpām – kāpņu telpai, pagrabam un jumtam (proporcionāli dzīvokļa un ēkas platībai).

 • Elektriskie riski bez atlīdzības ierobežojuma
  Zaudējumus, kas radīti elektroniskajām ierīcēm (TV, video, audio) elektrības tīklā radušās īssavienojuma vai pārsprieguma dēļ, atlīdzinām bez ierobežojuma limita (iedzīves apdrošinājuma summas ietvaros). Risks: Elektriskas dabas parādības.

 • Krītoši koki
  Segsim jūsu īpašumam nodarītos zaudējumus, ja tos radījuši krītoši koki, neatkarīgi no tā, kādos laika apstākļos tas noticis (vētrā vai bezvējā). Risks: Koku, mastu vai stabu nogāšanās.

 • Sniega svars (bez konkrētiem ierobežojumiem)
  Sedzam zaudējumus par sniega svara nodarītajiem bojājumiem ēkas konstrukcijām. Risks: Sniega vai ledus svars.

 • Grafiti krāsojumi
  Sedzam zaudējumus (limits – 1 000 €), kas radušies, ja īpašums ticis apzīmēts, piemēram, ar grafiti krāsojumiem. Risks: Trešo personu prettiesiska rīcība.

 • Durvju slēdzenes 
  Standartsegumā tiek atlīdzinātas izmaksas par bojāto slēdzeņu iegādi un nomaiņu (limits – 150 €) bez pašriska piemērošanas, ja apdrošinātajā īpašumā notikusi ielaušanās, zādzība vai tās mēģinājums.

 • Iedzīves apdrošināšana ir spēkā arī ārpus mājokļa
  Apdrošinot iedzīvi, tā būs apdrošināta, arī atrodoties ārpus īpašuma teritorijas jebkurā vietā Latvijā. Pilnā vērtībā sedzam bērnu ratiņiem, slēpēm, riteņiem, video un audio aparatūrai, datoram, video tehnikai un/vai fotoaparātam nodarītos zaudējumus, ja ārpus mājokļa ir notikusi laupīšana, zādzība vai ceļu satiksmes negadījums, piemēram, noticis satiksmes negadījums, kurā bojāts velosipēds un/vai portatīvais dators, vai notikusi laupīšana, kurā zaudēta foto vai video aparatūra.

 • Dokumentu atjaunošanas izdevumi 
  Ja ir apdrošināta iedzīve, tad, iestājoties polisē atrunātajiem riskiem, apdrošinātājs atlīdzina izmaksas, kas ir nepieciešamas automašīnas atslēgu, maksājumu karšu, kā arī īpašumu un personu apliecinošu dokumentu atjaunošanai. Atlīdzības limits – 1 000 €.

 • Atlīdzība par sala sabojātām ūdens sistēmām
  Sedzam zaudējumus, ja sasalšanas rezultātā ir bojātas apkures, ūdens apgādes un/vai kanalizācijas  sistēmas. Risks: Ūdens, apkures un/vai kanalizācijas sistēmas avārijas.

 • Iedzīves apdrošināšana bez mantu saraksta
  Kustamo mantu un aktīvās atpūtas aprīkojumu ir iespējams apdrošināt bez mantu uzskaitījuma saraksta.

 • Atlīdzība par stiklojuma bojājumiem, neatkarīgi no to rašanās iemesla
  Sedzam zaudējumus par stiklojuma bojājumiem, kas radušies jebkura iemesla dēļ, tai skaitā, ja stikls ir izsists apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļu neuzmanības dēļ. Šā riska segums ir spēkā, ja stiklojums ir apdrošināts kā atsevišķs objekts.

 • Mājokļa aizvietošana no pirmās dienas
  Ja apdrošinātais mājoklis pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās kļūst nepiemērots dzīvošanai, mājokļa aizvietošana tiek nodrošināta no pirmās dienas. Limits – 1 240 € (mēnesī), dienas limits – 40 €.

 • Palīgtelpa-mantu glabātava
  Atlīdzinām zaudējumus, kas dzīvokļa īpašniekam radīti viņam piederošajai/īpašumā esošajai palīgtelpai-mantu glabātavai, ja tā atrodas tajā pašā daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā, kurā atrodas apdrošinātais dzīvoklis.

 • Jaunu iedzīves priekšmetu aizvietošana
  Jaunvērtībā apdrošināta iedzīve, ja tā nav vecāka par 2 (diviem) gadiem, tiek aizvietota ar jaunu mantu.

 • Juvelierizstrādājumi un gleznas 
  Apdrošinot iedzīvi, papildus tiek apdrošināti juvelierizstrādājumi un gleznas. Maksimālais atlīdzības limits – 1 000 EUR par vienu apdrošināšanas gadījumu.

 • Iebūvētās mēbeles
  Apdrošinot iekšējo apdari, tiek apdrošinātas iebūvētās mēbeles.

 • Mājdzīvnieku (suņu un/vai kaķu) apdrošināšana
  Atlīdzinām izdevumus par līdzvērtīga mājdzīvnieka iegādi, ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā iestājusies mājdzīvnieka nāve.

 • Atlīdzinām īrnieku radītos zaudējumus
  Atlīdzinām zaudējumus, kurus radījuši īrnieki, prettiesiski iznīcinot vai sabojājot apdrošināto objektu. Risks: Īrnieku nodarītie zaudējumi.

Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt alīdzību?

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikārakstveidā informēt Seesam, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama www.seesam.lv.

Kā saņemtu atlīdzību?

 • Jāiesniedz apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
 • Kvītis, sastādītie akti, protokoli, prasības un citi dokumenti, kas nepieciešami zaudējuma apmēra un apstākļu noskaidrošanai.

Pēc prasības pieteikuma saņemšanas, Seesam eksperts ar Jums sazināsies un, ņemot vērā radušos apstākļus un polises noteikumus, informēs par turpmāko procesu virzību.

Kā rīkoties, ja ar Jūsu īpašumu noticis nelaimes gadījums?

 • Ja zaudējumu izraisījusi uguns vai eksplozija, nekavējoties zvaniet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr.nr. 112 vai 01.
 • Ja notikusi zādzība, laupīšana vai to mēģinājums, nekavējoties ziņojiet valsts policijai pa tālr.nr. 112 vai 02.
 • Ja notikusi apkures un kanalizācijas sistēmu avārija vai ūdens noplūde, informējiet avārijas dienestu, ēkas pārvaldnieku vai namu pārvaldi.
 • Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, rakstiski par apdrošināšanas gadījumu informējiet Seesam, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tālr. informācijai: 67 06 10 00 vai 67 06 10 38.

Ko nedrīkst darīt pēc Apdrošināšanas gadījuma? Bez Seesam rakstveida piekrišanas nav pieļaujams:

 • uzsākt bojātā īpašuma remontu vai atjaunošanas darbus, izņemot tādus, kas nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējumu turpināšanos;
 • atzīt saistības Apdrošinātāja vārdā vai dot solījumus par zaudējumu atlīdzības izmaksu;
 • no apdrošinātā/bojātā īpašuma bez Seesam atļaujas aizliegts atbrīvoties.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.