OCTA polise


OCTA – Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu Apdrošināšana. OCTA mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

OCTA ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. Tā garantē, ka notiekot ceļu satiksmes negadījumam, zaudējumus cietušajam sedz vainīgā transportlīdzekļa apdrošinātājs OCTA atbildības limitu ietvaros.

Ko kompensē OCTA polise?

OCTA kompensē:

mantiskos zaudējumus:

 • transportlīdzekļa bojājumus vai bojāeju;
 • ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājumus vai bojāeju;
 • citai personai piederošā īpašuma bojājumus vai bojāeju;
 • izdevumus, kas radušies cietušo personu glābšanas darbu laikā;
 • izdevumus par cietušās personas nogādāšanu ārstniecības iestādē, izmantotā transportlīdzekļa bojājumus vai par šā transportlīdzekļa salona sasmērēšanu;
 • izdevumus par transportlīdzekļa evakuāciju no notikuma vietas;
 • kaitējumu videi.

personai radušos zaudējumus:

 • par ārstēšanos un pārejošo darbnespēju;
 • par paliekošo darbspēju zudumu;
 • kad iestājusies cietušās personas nāve;
 • izmaksājot kompensāciju bojā gājušās personas apgādājamajiem;
 • sedzot apbedīšanas izdevumus.
OCTA atbildības limiti

No 01.06.2012 noteiktie OCTA atbildības limiti:

 • personai nodarītie zaudējumi – līdz 5 000 000 eiro, neatkarīgi no cietušo personu skaita;

 • mantai nodarītie zaudējumi – līdz 1 000 000 eiro, neatkarīgi no trešo personu skaita.

Ārzemēs notikušajiem negadījumiem tiek piemēroti tās valsts atbildības limiti, kurā negadījums noticis. Daudzās valstīs  civiltiesiskās atbildības limits nav noteikts – tam nav ierobežojumu.

Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt alīdzību?
OCTA Bonus Malus klase

Transportlīdzekļu īpašnieku statusu iedala Bonus-Malus klasēs no 1. (zemākā klase) līdz 17. (augstākā klase). LTAB katru gadu 15. septembrī visiem transportlīdzekļu īpašniekiem veic Bonus-Malus klases pārrēķinu. Esošā Bonus-Malus klase par katru gadu, kas nobraukts bez negadījumiem, tiek paaugstināta par vienu pakāpi.

Ja gada laikā ir izraisīts viens vai vairāki satiksmes negadījumi, transportlīdzekļa īpašnieka Bonus-Malus klase attiecīgi tiek pazemināta par noteiktu apjomu.

Jo augstāka Bonus-Malus klase, jo mazāk jāmaksā par OCTA polisi.

Kas ir regresa tiesības

OCTA likums nosaka, ka atsevišķos gadījumos cietušajam izmaksāto naudu regresa kārtībā var piedzīt no vainīgās puses, piemēram:

 • ja autovadītājs atstājis notikuma vietu;
 • ja viņš izraisījis avāriju, būdams alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā;
 • ja autovadītājs sēdies pie transportlīdzekļa stūres bez atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecības.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.